Załącznik do  Decyzji nr 97/2016
Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 10 sierpnia  2016 roku
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy
Wojewódzkiej PSP w Olsztynie
   
R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y   
K O M E N D Y   W O J E W Ó D Z K I E J 
P A Ń S T W O W E J   S T R A Ż Y   P O Ż A R N E J 
W   O L S Z T Y N I E 
  
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne
 
§  1.  Regulamin  organizacyjny  Komendy  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Olsztynie,  zwanej dalej „komendą wojewódzką”, określa szczegółową organizację komendy wojewódzkiej, w tym:
1)    kierowanie pracą komendy wojewódzkiej;
2)    strukturę organizacyjną komendy wojewódzkiej;
3)    zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4)    wzory pieczęci i stempli;
5)    liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej.
 
§  2.  Nazwę  i  zakres  działania  komendy  wojewódzkiej  określa  statut  Komendy  Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, nadany Zarządzeniem Nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia  31 maja  2010  roku  w  sprawie  nadania  statutu  Komendzie  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży  Pożarnej w Olsztynie.
 
§ 3. 1. Komenda wojewódzka jest zakwalifikowana do II kategorii komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
2. Terenem działania komendy wojewódzkiej jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego, zwanego dalej województwem.
3. Siedzibą komendy wojewódzkiej jest miasto Olsztyn.
4. W ramach komendy wojewódzkiej działa Ośrodek Szkolenia, którego siedziba znajduje się w Olsztynie przy ul. Porannej 41. 
 
§  4.  Skróty  użyte  w  Regulaminie  Organizacyjnym  Komendy  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży  Pożarnej w Olsztynie, zwanym dalej regulaminem, oznaczają:
1)    KP/M PSP - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
2)    OSP - ochotniczą straż pożarną;
3)    ksrg - krajowy system ratowniczo–gaśniczy.
 
 
ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą komendy wojewódzkiej
 
§ 5. 1. Pracą  komendy  wojewódzkiej  kieruje  Warmińsko-Mazurski  Komendant  Wojewódzki  Państwowej Straży  Pożarnej,  zwany  dalej  „Komendantem  Wojewódzkim”,  przy  pomocy  dwóch  Zastępców  Warmińsko-Mazurskiego   Komendanta   Wojewódzkiego   Państwowej   Straży   Pożarnej,   zwanych   dalej   „Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego” i kierowników komórek organizacyjnych.
2. Podczas  nieobecności  Komendanta  Wojewódzkiego  pracą  komendy  wojewódzkiej  kieruje  i działa w imieniu Komendanta Wojewódzkiego wyznaczony Zastępca Komendanta Wojewódzkiego.
3. Podczas nieobecności komendanta wojewódzkiego i jego zastępców nadzór nad działalnością i doraźne kierowanie komendą wojewódzką realizuje naczelnik Wydziału Operacyjnego, a w dalszej kolejności:
1) naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru;
2) naczelnik Wydziału Kadr;
3) naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego;
4) dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego.
4.  Kierowanie,  o  którym  mowa  w  ust. 3  ogranicza  się  do  reagowania  na  bieżące  sytuacje  i nie obejmuje podejmowania decyzji rodzących skutki prawne lub finansowe.
 
§ 6. 1. Zastępcy  Komendanta  Wojewódzkiego  sprawują  nadzór  nad  podporządkowanymi  im komórkami organizacyjnymi.
2. Naczelnicy Wydziałów kierują pracą wydziałów i odpowiadają za ich prawidłowe funkcjonowanie. 
3. Główny Księgowy kieruje pracą Wydziału Finansów i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie. 
4.  Naczelnik  Ośrodka  Szkolenia  kieruje  pracą  Ośrodka  Szkolenia  i  odpowiada  za  jego  prawidłowe funkcjonowanie.
 
§  7.  1.  Do  podpisu  i  aprobaty  Warmińsko-Mazurskiego  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem wojewódzkim”, zastrzega się dokumenty:
1)    dotyczące zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych, po parafowaniu głównego księgowego; 
2)    projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji  oraz  postępowań  dotyczących  szkód  wyrządzonych  w  majątku  jednostki,  są  przedkładane komendantowi wojewódzkiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
3)    akty administracyjne wydawane w postępowaniu administracyjnym przez komendanta wojewódzkiego, jako organu administracji rządowej;
4)    kierowane  do  Komendanta  Głównego  Państwowej  Straży  Pożarnej,  centralnych  organów  państwa  oraz organów   rządowej   administracji   zespolonej   i   niezespolonej   w   województwie   oraz   organów   samorządu terytorialnego,   organów   kontroli   państwowej,   prokuratury,   sądów,   kierownictw   związków   zawodowych i organizacji społecznych szczebla krajowego i wojewódzkiego;
5)    odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów;
6)    odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta wojewódzkiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) PSP;
7)    zakresy  czynności  zastępców  komendanta  wojewódzkiego,  komendantów  powiatowych  (miejskich)  PSP oraz pracowników i strażaków komendy wojewódzkiej;
8)    zarządzenia,  decyzje,  rozkazy,  plany  pracy  i  kontroli  i  inne  dokumenty  koordynujące  działania  jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa włączonych do ksrg;
9)    dokumenty w zakresie spraw osobowych;
10)  dokumenty związane z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych;
11)  dokumenty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby.
2.  Upoważnia  się  zastępców  komendanta  wojewódzkiego  do  podpisu  i  aprobaty  dokumentów  z zakresu merytorycznego   działania   nadzorowanych   komórek   organizacyjnych,   w   tym   wymienionych   w   ust. 1 z zastrzeżeniem    że    nie    rodzą   skutków    finansowych,    kadrowych    oraz    zmiany        decyzji    podjętych przez komendanta    wojewódzkiego    lub    wobec    których    uzyskali    pisemne    upoważnienie    komendanta wojewódzkiego.
3.  Przy  komendancie  wojewódzkim  mogą  działać  doraźne  rady,  zespoły,  komisje  i  sztaby,  o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym. Cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy komendant wojewódzki określa w odrębnej regulacji.
4. Przy komendancie wojewódzkim działa Komisja Dyscyplinarna, której szczegółową organizację określają odrębne przepisy. W komisji tej działa sekretariat.
5.   Komendant   wojewódzki   lub   wyznaczony   przez   niego   zastępca   komendanta   wojewódzkiego, bądź naczelnik wydziału  przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień  i  godziny  przyjęć  interesantów  w sprawach  jak  wyżej,  komendant  wojewódzki  podaje  do  powszechnej wiadomości  przez  umieszczenie  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  informacyjnej  w budynku komendy.
 
ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna komendy wojewódzkiej 
 
§ 8. W skład komendy wojewódzkiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu
spraw i akt posługują się symbolami:
 
1)           Wydział Operacyjny                      - symbol  WR;
a) Sekcja Koordynacji Ratownictwa
2)           Wydział Informatyki i Łącznośc                 - symbol WIiŁ;
3)           Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy            - symbol WZ;
4)           Wydział Organizacji i Nadzoru                  - symbol WO;
5)           Wydział Kadr                     - symbol WK;
6)           Wydział Finansów              - symbol WF;
7)           Wydział Kwatermistrzowski            - symbol WT;
8)           Wydział Techniczny                      - symbol WTT;
9)           Ośrodek Szkolenia              - symbol WOSz;
10)       Samodzielne Stanowisko Pracy ds.  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Informacji Niejawnych - symbol WOIN;
 
§ 9. 1. Komendantowi wojewódzkiemu podlegają bezpośrednio:
1)    Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy,
2)    Wydział Organizacji i Nadzoru,
3)    Wydział Kadr,
4)    Wydział Finansów,
5)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds.  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Informacji Niejawnych.
 
6)    zastępca komendanta wojewódzkiego nadzorujący:
a)   Wydział Operacyjny,
b)   Wydział Informatyki i Łączności,
c)   Ośrodek Szkolenia.
 
7)    zastępca komendanta wojewódzkiego nadzorujący:
a)   Wydział Kwatermistrzowski,
b)   Wydział Techniczny.
 
2.  Zastępca   komendanta   wojewódzkiego   nadzorujący   Wydział   Operacyjny   pełni   funkcję   Dowódcy Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej.
 
 
ROZDZIAŁ IV
Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych
 
§  10.  1.  Komórki  organizacyjne  mają  obowiązek  współdziałania  i  współpracy  między  sobą,  a  także współpracują   z   jednostkami   ochrony   przeciwpożarowej   oraz   z   administracją   publiczną   i   organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
2.     Współpraca, o której mowa w ust. 1 obejmuje również realizację zadań z zakresu ochrony ludności.
3.     W  realizacji  zadań  obejmujących  czynności  kilku  komórek  organizacyjnych  ich  prowadzenie  należy do komórki  organizacyjnej,  której  zakres  zadań  obejmuje  najwięcej  zadań  lub  właściwy  przełożony  służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
4.     Sprawy  nieuregulowane  niniejszym  regulaminem  lub  spory  kompetencyjne,  dotyczące  zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, rozstrzyga komendant wojewódzki.
5.     Do     wspólnych     zadań     wszystkich     komórek     organizacyjnych     komendy     wojewódzkiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
1)    inicjowanie  i  podejmowanie  przedsięwzięć  w  celu  zapewnienia  właściwej  i  terminowej  realizacji  zadań i kompetencji;
2)    planowanie i realizacja zadań komendy wojewódzkiej;
3)    planowanie i realizacja budżetu komendy wojewódzkiej, w tym budżetu zadaniowego;
4)    realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej;
5)    podejmowanie   działań   związanych   z   wdrażaniem   postępu   w   dziedzinie   ochrony   przeciwpożarowej i ratownictwa;
6)    opracowywanie    projektów    zarządzeń,    decyzji,    rozkazów,    instrukcji    i    wytycznych    Komendanta Wojewódzkiego;
7)    sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy wojewódzkiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
8)    współdziałanie   z   ogniwami   Związku   Ochotniczych   Straży   Pożarnych   Rzeczypospolitej   Polskiej, stowarzyszeniami,  związkami zawodowymi  działającymi  w komendzie  wojewódzkiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi PSP;
9)     współdziałanie  z  komórkami  organizacyjnymi  urzędu  wojewódzkiego  oraz  z  innymi  służbami,  inspekcjami i strażami, a także podmiotami ksrg;
10)   współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
11)  rozpatrywanie interpelacji, petycji, skarg i wniosków z zakresu właściwości komórki;
12)  prowadzenie  kontroli  działalności  organów  i  jednostek  organizacyjnych  PSP  działających  na  obszarze
województwa;
13)   realizowanie zaleceń pokontrolnych;
14)  opracowywanie zakresów czynności pracowników komórki organizacyjnej;
15)  realizowanie  zadań  z  zakresu  spraw  obronnych,  przestrzegania  zasad  ochrony  tajemnicy   prawem chronionej;
16)   uwzględnianie w szkoleniach, ćwiczeniach i manewrach problematyki przygotowań obronnych;
17)   realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
18)   opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
19)   wykonywanie  zadań  wynikających  z  aktów  normatywnych  oraz  prowadzenie  podręcznych  rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
20)   przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i  realizowanie prac archiwalnych  w  zakresie  przekazywania  wytworzonych  akt  archiwalnych  i dokumentów  do  archiwum i ich brakowania;
21)  przygotowywanie i przekazywanie Rzecznikowi Prasowemu materiałów do wprowadzania i utrzymywania na bieżąco zakresu informacyjnego serwisu WWW komendy wojewódzkiej zgodnym z kompetencjami komórek organizacyjnych i przydzielonymi uprawnieniami;
22)  wprowadzanie  i  utrzymywanie  na  bieżąco  zakresu  informacyjnego  serwisu  BIP  komendy  wojewódzkiej zgodnym z kompetencjami komórek organizacyjnych i przydzielonymi uprawnieniami;
23)  realizacja  zadań  z  zakresu  bezpieczeństwa  informacji  i  ochrony  danych  osobowych  zgodnie  z  zakresem działań komórki organizacyjnej;
24)  udział w opracowaniu i aktualizacji planu ochrony infrastruktury krytycznej;
25)   realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta wojewódzkiego funkcji członka Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
26)  współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
27)  realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze województwa.
 
  § 11. 1. Do zakresu działania Wydziału Operacyjnego należy realizacja zadań z zakresu spraw:
1)  operacyjnych,
2)  obronnych,
3)  polityki informacyjnej.
2.       Sprawy, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:
1)  Wydział Operacyjny realizujący zadania:
a)  opracowanie analizy zabezpieczenia operacyjnego województwa,
b)  współdziałanie w uzgadnianiu i opiniowaniu wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych,
c)  opracowanie   zewnętrznych   planów   operacyjno-ratowniczych   dla   zakładów   dużego   ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej,
d)  opracowywanie planu sieci podmiotów ksrg na obszarze województwa,
e)  opracowywanie  planu  rozmieszczenia  sprzętu  specjalistycznego  w  ramach  ksrg,  w  tym  dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa,
f)   koordynowanie  przygotowania  jednostek  ochrony  przeciwpożarowej  do  działań  w  stanach  klęski żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych,
g)  opiniowanie  wniosków  w  sprawach  dotyczących  tworzenia,  przekształcania  i likwidacji  jednostek ochrony  przeciwpożarowej,  specjalistycznych  grup  ratowniczych  oraz  przygotowywanie  wniosków o włączenie jednostek OSP do ksrg,
h)  analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa,
i)   koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru ksrg,
j)   koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych ksrg na obszarze województwa,
k)  udział w pracach Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
l)   planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków państwa gospodarza (HNS),
m) organizowanie  oraz  prowadzenie  ćwiczeń  i  manewrów  podmiotów  ksrg  i  odwodów  operacyjnych
na obszarze województwa oraz ich dokumentowanie i analizowanie,
n)  współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii i pożarów,
o)  planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczo-gaśniczych nowoczesnych technik ratowniczych,
p)  koordynowanie  działalności  operacyjnej  jednostek  organizacyjnych  Państwowej  Straży  Pożarnej na obszarze województwa,
q)  koordynowanie  transgranicznych  działań  ratowniczych  i  humanitarnych,  jeżeli  te  działania  są prowadzone na szczeblu województwa,
r)  sporządzanie lub opiniowanie analiz z prowadzonych przez podmioty ksrg działań ratowniczych,
s)  sporządzanie informacji, analiz i ocen z zakresu udziału podmiotów ksrg, a także jednostek ochrony przeciwpożarowej, w działaniach ratowniczych,
t)   sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń,
u)  analizowanie  i  nadzorowanie  sporządzania  informacji  z  awarii  objętych  obowiązkiem  zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
v)  analiza  stanu  przygotowania  oraz  prawidłowości  prowadzenia  działań  ratowniczych  z zakresu ratownictwa medycznego w KP/M PSP na obszarze województwa,
w)  koordynacja funkcjonowania ratownictwa medycznego w KP/M PSP na obszarze województwa,
x)  sprawowanie  merytorycznego  nadzoru  nad  poziomem  przygotowania  strażaków  w  KP/M  PSP na obszarze   województwa  w   zakresie   realizacji   podstawowych   i   specjalistycznych   czynności ratowniczych,
y)  współdziałanie  z  jednostkami  organizacyjnymi  służby  zdrowia  i  innymi  medycznymi  podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków, a także na miejscu zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia,
z)  organizowanie  i  prowadzenie  współpracy  z  mediami,  konferencji  prasowych,  obsługi  prasowej i informacyjnej komendanta wojewódzkiego,
za) opracowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego komendy wojewódzkiej,
zb) realizacja zadań w zakresie spraw obronnych zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności:
    prowadzenie     spraw     w     zakresie     organizowania,     koordynowania     i     nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie wojewódzkiej,
    koordynowanie  realizacji  zadań  obronnych  w  jednostkach  organizacyjnych  Państwowej  Straży Pożarnej na obszarze województwa,
    realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami,
    prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw obronnych.
2) Sekcję Koordynacji Ratownictwa realizującą zadania:
a)  opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja,
b)  zapewnienie  funkcjonowania  stanowiska  kierowania  komendanta  wojewódzkiego,  w  tym  ustalanie potrzeb  w  zakresie  jego  wyposażenia  w  sprzęt  i urządzenia  umożliwiające  m.in.  dysponowanie  sił i środków     ksrg     poprzez     stanowiska     kierowania     komendantów     powiatowych/miejskich oraz umożliwiające współpracę z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności,
c)  organizowanie  odwodów  operacyjnych  na  obszarze  województwa  oraz  sprawowanie  nadzoru nad stanem ich gotowości,
d)  prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg na obszarze województwa,
e)  ustalanie   zasad    dysponowania   i    kierowania    siłami    jednostek    ochrony    przeciwpożarowej oraz podmiotami ksrg na obszarze województwa,
f)   organizowanie  kierowania  działaniami  ratowniczymi,  których  rozmiar  lub  zasięg  przekraczają możliwości sił ratowniczych powiatu lub w przypadku długotrwałych akcji na obszarze powiatu,
g)  planowanie  i  organizowanie  pełnienia  służb  w  zakresie  operacyjnym  przez  strażaków  komendy
wojewódzkiej,
h)  koordynowanie  organizacji  i  funkcjonowania  specjalistycznych  grup  ratowniczych  ksrg  na obszarze województwa,
i)   bieżące informowanie kierownictwa komendy wojewódzkiej oraz rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego  o  szczególnych  zdarzeniach  odnotowanych  na  obszarze  województwa  i postępie akcji ratowniczych,
j)   nadzór nad prowadzonymi działaniami ratowniczymi oraz ich koordynacja,
k)  koordynowanie  udziału  służb,  straży,  inspekcji,  organizacji  humanitarnych  i  innych  podmiotów w działaniach ratowniczych, 
l)   kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru województwa do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na polecenie Komendanta Głównego PSP,
m) bieżąca  współpraca  z  służbami  ratowniczymi  Obwodu  Kaliningradzkiego  Federacji  Rosyjskiej oraz koordynowanie    transgranicznych    działań    ratowniczych    i    humanitarnych    na    szczeblu województwa,
n)  współpraca  podczas  koordynowania  działań  ratowniczych  z  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego Wojewody   Warmińsko-Mazurskiego   i   Krajowym   Centrum   Koordynacji   Ratownictwa   i Ochrony Ludności,
o)  bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu i zdrowiu ludności, środowisku oraz mieniu.
3. Wydziałem Operacyjnym kieruje naczelnik Wydziału Operacyjnego przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.
 
§ 12. 1. Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Łączności należy w szczególności:
1)  zapewnienie  niezawodnego  i  ciągłego  funkcjonowania  sieci  i    urządzeń  teleinformatycznych  komendy
wojewódzkiej;
2)  współdziałanie  z  właściwymi  organami,  instytucjami  i  innymi  jednostkami  w  zakresie  rozwoju  technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności;
3)  koordynowanie  prac  z  zakresu  organizacji,  funkcjonowania  i  nadzoru  nad  łącznością  podmiotów  ksrg na obszarze województwa;
4)  realizacja  zadań  w  zakresie  projektowania,  budowy  i  modernizacji  sieci  łączności  radiowej,  telefonicznej i informatycznej na obszarze województwa;
5)  planowanie i wdrażanie w podmiotach ksrg nowoczesnych technik informatycznych i łączności;
6)  sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i łączności;
7)  planowanie   systemów   łączności   dyspozycyjnej,   dowodzenia   i   współdziałania,   a   także   systemów alarmowania na obszarze województwa;
8)  wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
9)  organizacja   i   zapewnienie   łączności   członkom   sztabu   akcji   –   w   przypadku   akcji   o   zasięgu ponadpowiatowym;
10)  systematyczne  archiwizowanie  danych  elektronicznych  przechowywanych  w  urządzeniach  otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy wojewódzkiej;
11)  realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych w komendzie wojewódzkiej;
12)  administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
13)  utrzymywanie w sprawności istniejących w komendzie wojewódzkiej systemów teleinformatycznych;
14)  nadzór nad stroną internetową komendy wojewódzkiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
15)  analizowanie  stanu  zabezpieczenia  w  środki  łączności  jednostek  organizacyjnych  straży  pożarnych na obszarze województwa.
 
§ 13. 1. Do zakresu działania Wydziału Kontrolno–Rozpoznawczego należy w szczególności:
1)  opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja;
2)  sporządzania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
3)  przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów do planu ratowniczego i obronnego województwa;
4)  opracowywanie map zagrożeń województwa;
5)  sporządzanie, w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych  oraz  wyników  kontroli  działań  zapobiegających  poważnym  awariom  przemysłowym, a także katalogu zagrożeń;
6)  koordynacja   i   nadzór   nad   czynnościami   kontrolno-rozpoznawczymi   realizowanymi   przez   komendy powiatowe/miejskie PSP;
7)  wykonywanie  zadań  w  zakresie  przeciwdziałania  poważnym  awariom  przemysłowym,  wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w odniesieniu do:
a)  rozpatrywania  zgłoszeń  zakładów,  programów  zapobiegania  poważnym  awariom  przemysłowym, wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych oraz raportów o bezpieczeństwie,
b)  opiniowanie   i   przedkładanie   do   zatwierdzenia   w   drodze   decyzji   administracyjnej   raportów  o bezpieczeństwie,
c)  podawania do publicznej wiadomości wymaganych informacji,
d)  współudział w opracowywaniu zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej;
8)  załatwianie  spraw  z  zakresu  postępowania  administracyjnego  w  przedmiocie  przestrzegania  przepisów przeciwpożarowych   i   przepisów   dotyczących   przeciwdziałania   poważnym   awariom   przemysłowym oraz uzgadniania projektów budowlanych podwzględem ochrony przeciwpożarowej;
9)  sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
10)  dokonywanie   oceny   spełniania   wymagań   w   zakresie   ochrony   przeciwpożarowej   w   projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe;
11)   opracowywanie i aktualizacja danych dotyczących realizacji obowiązku w zakresie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych na terenie województwa;
12)   wydawanie opinii w sprawach stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów;
13)   prowadzenie  szkoleń,  narad,  odpraw  i  instruktażu  dla  pracowników  prowadzących  sprawy  kontrolno-rozpoznawcze w komendach powiatowych/miejskich PSP;
14)   realizacja zadań w zakresie monitorowania, prognozowania i analiz dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
15)   współpraca  z  Regionalną  Dyrekcją  Lasów  Państwowych  i  nadleśnictwami  w  zakresie  zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych;
16)   współpraca  z  innymi  organami  i  instytucjami  w  sprawach  związanych  z  rozpoznawaniem  zagrożeń pożarowych  i  innych  miejscowych  zagrożeń  oraz  zapobieganiem  poważnym  awariom  przemysłowym i aktom terroryzmu, a także wymiana informacji  tym zakresie;
17)   inicjowanie   działań   zmierzających   do   poprawy   stanu   bezpieczeństwa   pożarowego   województwa oraz koordynowanie  działań  wykonywanych  w  tym  zakresie  przez  komendantów  powiatowych/miejskich PSP.
2.  Wydziałem  Kontrolno-Rozpoznawczym kieruje  naczelnik Wydziału  Kontrolno-Rozpoznawczego  przy  pomocy zastępcy naczelnika wydziału.
 
§  14.1.  Do  zakresu  działania  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  należy  realizacja  zadań  z zakresu  spraw organizacji i nadzoru:
1)    organizowanie  pracy  komendy  wojewódzkiej,  w  tym  prowadzenie  spraw  dotyczących  projektowania organizacji  wewnętrznej  komendy  wojewódzkiej,  w  tym:  opracowywania  i aktualizowania  regulaminu komendy wojewódzkiej oraz uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych KP/M PSP;
2)    przygotowywanie  projektów  dokumentów  związanych  z  pełnieniem  przez  komendanta  wojewódzkiego funkcji organu administracji rządowej, a w szczególności w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
3)    prowadzenie  badań,  monitorowanie,  analizowanie  oraz  opracowywanie  projektów  koncepcji  dotyczących ochrony   przeciwpożarowej,   funkcjonowania   Państwowej   Straży   Pożarnej   oraz   krajowego   systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie działania komendy wojewódzkiej;
4)    sporządzanie zbiorczych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz wniosków z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
5)    realizowanie zadań dotyczących planowania pracy komendy wojewódzkiej;
6)    organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem kierownictwa komendy wojewódzkiej; 
7)    inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP,  organizacjami  społecznymi  działającymi  na  rzecz  ochrony  przeciwpożarowej,  ochrony  ludności oraz zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych;
8)    przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów;
9)    inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego   w   zakresie   organizacji   ochrony   przeciwpożarowej,   ochrony   ludności   i zarządzania kryzysowego;
10)  planowanie  i  przeprowadzanie  kontroli  komórek  organizacyjnych  oraz  osób  zajmujących  stanowiska kierownicze i funkcyjne;
11)  koordynacja  kontroli  prowadzonych  przez  komórki  organizacyjne  komendy  wojewódzkiej  w KP\M PSP z terenu województwa;
12)  analiza  materiałów  z  kontroli  przeprowadzonych  w  jednostkach  organizacyjnych  Państwowej  Straży Pożarnej;
13)  rozpatrywanie    i    załatwianie    skarg    i    wniosków    wpływających    do    komendanta    wojewódzkiego oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie;
14)  koordynowanie  i  prowadzenie  spraw  współpracy  międzynarodowej  odpowiednio  do  zadań  realizowanych przez komendę wojewódzką;
15)  koordynowanie,  ewidencjonowanie  oraz  nadzór  nad  trybem  załatwiania  skarg  i  wniosków  składanych do komendanta wojewódzkiego;
16)  koordynowanie  i  inicjowanie  prac  w  zakresie  stanowienia  aktów  kierownictwa  wewnętrznego  komendy wojewódzkiej;
17)  ewidencjonowanie  decyzji,  rozkazów,  instrukcji  i  wytycznych  komendanta  wojewódzkiego  oraz  zawartych przez niego porozumień;
18)  opiniowanie  uchwał  i  projektów  aktów  prawa  miejscowego  jednostek  samorządu  terytorialnego  z terenu działania   komendy   wojewódzkiej,   w   zakresie   zadań   realizowanych   przez   jednostki   organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
19)  obsługa    techniczno-biurowa    doraźnych    rad,    zespołów    i    komisji,    o    charakterze    pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym komendanta wojewódzkiego;
20)  prowadzenie sekretariatu komendanta wojewódzkiego;
21)  współudział  w  opracowywaniu  zakresów  czynności  dla  kierujących  komórkami  organizacyjnymi  komendy wojewódzkiej   oraz   komendantów   powiatowych/miejskich   Państwowej   Straży   Pożarnej   z obszaru województwa;
22)  wprowadzanie  i  nadzorowanie  treści  zamieszczanych  na  stronie  internetowej  i  w  biuletynie  informacji publicznej komendy wojewódzkiej;
23)  prowadzenie kancelarii ogólnej;
24)  prowadzenie   archiwum   komendy   wojewódzkiej   i   spraw   związanych   z   archiwizacją   dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt archiwalnych, a także udostępnianiu akt na zewnątrz;
25)  udzielanie  pomocy  fachowej  pracownikom  komórek  organizacyjnych  komendy  wojewódzkiej  w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
26)  prowadzenie spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej w komendzie wojewódzkiej;
27)  nadzór  nad  przestrzeganiem  zapisów  instrukcji  kancelaryjnej  i  archiwalnej  oraz wykazu  rzeczowego  akt przez komórki organizacyjne i pracowników komendy wojewódzkiej;
28)  prowadzenie spraw pieczęci i stempli komendy wojewódzkiej;
29)  sprawowanie posługi duszpasterskiej wśród strażaków województwa.
2.  Wydziałem  Organizacji  i  Nadzoru  kieruje  naczelnik  Wydziału  Organizacji  i  Nadzoru  przy  pomocy  zastępcy naczelnika wydziału. 
3.  Wydział  organizacji  i  nadzoru  jest  komórką  do  spraw  kontroli,  naczelnik  wydziału  organizacji  i nadzoru  jest kierownikiem komórki do spraw kontroli.
 
§ 15.1. Do zakresu działania Wydziału Kadr należy realizacja zadań z zakresu spraw kadrowych:
1)    realizacja  polityki  kadrowej  zmierzającej  do  kształtowania  pożądanego  stanu  i  struktury  zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa;
2)    prowadzenie  całokształtu  spraw  kadrowych  strażaków  i  pracowników  komendy  wojewódzkiej  oraz  spraw kadrowych  komendantów  powiatowych/miejskich  i  ich  zastępców  oraz  innych  strażaków  należących do kompetencji komendanta wojewódzkiego;
3)    współpraca  z  Wydziałem  Finansów  w  zakresie  planowania  i  realizacji  środków  na  uposażenia  i inne świadczenia pieniężne strażaków oraz na wynagrodzenia i inne świadczenia pracowników cywilnych;
4)    prowadzenie spraw awansów i wyróżnień strażaków i pracowników;
5)    realizacja  zadań  związanych z  planowaniem,  rozdziałem i wykorzystaniem  etatów  osobowych  dla potrzeb jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa;
6)    planowanie  potrzeb  szkoleniowych  na  terenie  województwa  i  współpraca  w  tym  zakresie  ze szkołami Państwowej Straży Pożarnej i Ośrodkami Szkolenia PSP;
7)    prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i kierowaniem do szkół pożarniczych;
8)    kontrola  gospodarowania  kadrami,  przestrzegania  prawa  pracy  i  przepisów  określających  warunki  służby strażaków oraz zasad pełnienia służby i nadzór w tym zakresie;
9)    prowadzenie  całokształtu  spraw  związanych  z  systemem  uposażeń  i  awansów  strażaków  Państwowej Straży Pożarnej oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych;
10)  przygotowywanie projektów decyzji i rozkazów Komendanta dotyczących:
a)   nagród rocznych,
b)   nagród uznaniowych,
c)   nagród jubileuszowych i zapomóg,
d)   równoważnika z tytułu przeniesienia służbowego,
e)   zasiłku na zagospodarowanie,
f)    ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
g)   odprawy,
h)   nadania wyższego stopnia służbowego,
i)    służby zastępczej,
j)    innych świadczeń pieniężnych w zakresie realizowanych przez Wydział spraw;
11)  podejmowanie  działań  zapewniających  optymalne  rozmieszczenie  i  zatrudnienie  kwalifikowanych  kadr, w tym absolwentów szkół Państwowej Straży Pożarnej;
12)  współpraca  z  Zakładem  Ubezpieczeń  Społecznych,  Zakładem  Emerytalno-Rentowym  MSWiA  i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno-rentowe;
13)  przygotowywanie  niezbędnej  dokumentacji  do  rozpatrywania  odwołań  strażaków  od  decyzji  w sprawach osobowych oraz projektów decyzji podjętych przez przełożonych właściwych w tych sprawach;
14)  prowadzenie  i  stała  aktualizacja  bazy  danych  pracowników  świadczących  pracę  i  strażaków  pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa;
15)  sprawowanie   nadzoru   nad   prawidłowym   i   terminowym   przeprowadzaniem   badań   profilaktycznych, wstępnych, kontrolnych oraz związanych z wypadkiem w służbie lub pracy i odejściem ze służby;
16)  realizacja  służby  przygotowawczej  członków  korpusu  służby  cywilnej  oraz  ich  późniejszego  rozwoju zawodowego;
17)  realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami;
18)  obsługa pracy komisji dyscyplinarnej;
19)  prowadzenie    obsługi    socjalnej    strażaków    w    zakresie    przyznania    dopłaty    do    wypoczynku oraz zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w danym roku przejazd;
20)  prowadzenie obsługi socjalnej pracowników i emerytów cywilnych oraz emerytów pożarnictwa;
21)  realizowanie  zadań  wynikających  z  obowiązku  sporządzenia  i  przekazania  dokumentów  zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
2. Wydziałem Kadr kieruje naczelnik Wydziału Kadr przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.
 
§ 16. 1. Do zakresu działania Wydziału Finansów należy realizacja zadań z zakresu spraw finansowych:
1)    przygotowywanie  projektów  uregulowań  wewnętrznych  komendy  wojewódzkiej  dotyczących  zagadnień finansowych;
2)    prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3)    przygotowywanie  projektu  budżetu  państwa  w  części,  której  dysponentem  jest  wojewoda,  w rozdziale dotyczącym ochrony przeciwpożarowej;
4)    sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej;
5)    prowadzenie obsługi finansowej komendy wojewódzkiej polegającej na:
a)  wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,   gospodarki   środkami   budżetowymi,   pozabudżetowymi   i   innymi   będącymi   w dyspozycji komendy wojewódzkiej,
b)  przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
c)  zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
d)  obsłudze kasowej;
6)   prowadzeniu   rachunkowości   budżetowej   i   pozabudżetowej   komendy   wojewódzkiej   oraz   projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych;
7)   dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych w zakresie komórki finansowej;
8)   realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych i pozabudżetowych komendy wojewódzkiej;
9)   prowadzenie kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych;
10)  planowanie budżetu (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) komendy wojewódzkiej;
11)  planowanie przychodów i wydatków dotyczących działalności pozabudżetowej (fundusz wsparcia);
12)  prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności oraz obciążeń innych podmiotów gospodarczych;
13)  dokonywanie podziału zasileń budżetowych w oparciu o harmonogram;
14)  opracowywanie zbiorczych planów KP/M PSP dla Urzędu Wojewódzkiego;
15)  opracowywanie  materiałów  z  zakresu  planowania  budżetowego  i  wykonania  środków  budżetowych na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
16)  realizacja  w  zakresie  finansowym  środków  pomocowych  pozyskanych  przez  komendę  wojewódzką w ramach projektów i programów;
17)  prowadzenie   spraw   związanych   z   pozyskiwaniem   środków   finansowych   z   europejskich   funduszy pomocowych oraz innych źródeł;
18)  inicjowanie,  koordynowanie  i  prowadzenie  spraw  związanych  z  pozyskiwaniem  środków  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej;
19)  prowadzenie ewidencji umów zawieranych prze komendę wojewódzką, w tym koordynowanie ich realizacji, terminowości i ważności; 
20)  obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
21)  okresowa    analiza    sytuacji    finansowej    KP/M    PSP    oraz    współpraca    z    urzędem    wojewódzkim  w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/M PSP;
22)  planowanie,  na  podstawie  informacji  przedłożonej  przez  komórki  organizacyjne  komendy  wojewódzkiej, wydatków i przychodów dotyczących funduszu celowego;
23)  realizowanie  zadań  wynikających  z  obowiązku  sporządzenia  i  przekazania  dokumentów  rozliczeniowych do urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
2.   Wydziałem Finansów kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.
 
§  17.1  Do  zakresu  działania  Wydziału  Kwatermistrzowskiego  należy  realizacja  zadań  z zakresu  spraw kwatermistrzowskich:
1)   prowadzenie gospodarki magazynowej w komendzie wojewódzkiej;
2)   prowadzenie  i  uzgadnianie  dokumentacji  analitycznej  w  zakresie  gospodarki  składnikami  majątku komendy wojewódzkiej;
3)   prowadzenie  spraw  dotyczących  umundurowania,  odzieży  specjalnej,  środków  ochrony  indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków;
4)   opracowywanie  analiz  wyposażenia  w  odzież  specjalną  i  środki  ochrony  indywidualnej  jednostek organizacyjnych PSP oraz pozostałych jednostek ksrg z terenu województwa;
5)   nadzór w zakresie ochrony obiektów komendy wojewódzkiej;
6)   prowadzenie gospodarki nieruchomościami;
7)   prowadzenie spraw likwidacji i przekazywania zbędnego majątku Skarbu Państwa;
8)   prowadzenie  spraw  mieszkaniowych  strażaków  komendy  wojewódzkiej  oraz  nadzór  nad  sprawami mieszkaniowymi realizowanymi w KP/M PSP;
9)   koordynacja   działań   w   zakresie   zakupów   wspólnych,   realizowanych   na   potrzeby   jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa;
10)  koordynacja  działań  z  zakresu  kwatermistrzowskiego  zabezpieczenia  akcji  ratowniczych,  których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
11)  prowadzenie  spraw  z  zakresu  postępowań  szkodowych  wg  rejestru  prowadzonego  przez  komórkę finansową;
12)  opracowywanie planów z zakresu inwestycji budowlanych i remontów obiektów komendy wojewódzkiej;
13)  opracowywanie   programów   inwestycji   dla   inwestycji   budowlanych   planowanych   do   realizacji przez komendanta wojewódzkiego;
14)  analiza stanu technicznego obiektów komend powiatowych (miejskich) PSP  – sporządzanie  wniosków w sprawie przedsięwzięć remontowych i inwestycji budowlanych;
15)  udział  w  opracowywaniu  programów  funkcjonalno-użytkowych  inwestycji  budowlanych  realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych PSP przez starostów (prezydentów miast);
16)  planowanie  i  dokonywanie  zakupu  środków  trwałych  oraz  innych  materiałów  i  urządzeń  niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy wojewódzkiej;
17)  przygotowanie  i  sporządzanie  dokumentacji  oraz  obsługa  proceduralna  postępowań  o udzielania zamówień publicznych;
18)  prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów z podmiotami realizującymi dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz komendy wojewódzkiej;
2.  Wydziałem  Kwatermistrzowskim  kieruje  naczelnik  Wydziału  Kwatermistrzowskiego  przy  pomocy zastępcy naczelnika wydziału.
 
§   18.1.   Do   zakresu   działania   Wydziału   Technicznego   należy   realizacja   zadań   z zakresu   spraw technicznych:
1)   prowadzenie  gospodarki  transportowej  w  komendzie  wojewódzkiej  oraz  nadzór  nad  gospodarką transportową w KP\M PSP z terenu województwa;
2)   prowadzenie  spraw  związanych  z  ubezpieczeniem  pojazdów  komendy  wojewódzkiej  oraz  centralnym ubezpieczeniem  komunikacyjnym  sprzętu  transportowego komend  powiatowych/miejskich  Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa;
3)   prowadzenie    dokumentacji    wypadków    i    kolizji   drogowych    pojazdów    komendy    wojewódzkiej oraz ewidencja  i  analiza  przyczyn  wypadków  drogowych  z  udziałem  pojazdów  komend  powiatowych
(miejskich) PSP z terenu województwa;
4)   opracowywanie analiz technicznego wyposażenia jednostek ksrg na obszarze województwa;
5)   dokonywanie  zakupów,  odbiorów  i  likwidacji  pojazdów  i  sprzętu  specjalistycznego  oraz paliwa,  części zamiennych i materiałów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji tych przedmiotów;
6)   organizowanie baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych na obszarze województwa;
7)   organizowanie zabezpieczenia technicznego akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
8)   zapewnienie   sprawności   technicznej   i   gotowości   operacyjnej   pojazdów   komendy   wojewódzkiej i ich dodatkowego wyposażenia ratowniczego;
9)    współdziałanie  z  KP\M  PSP  oraz  organami  samorządowymi  w  zakresie  napraw,  remontów  i serwisu sprzętu silnikowego oraz pożarniczego;
10)  planowanie   potrzeb   materiałowo-technicznych   oraz   potrzeb   naprawczych   taboru   transportowego Komendy Wojewódzkiej;
11) realizacja  spraw  związanych  z  finansowaniem  jednostek  ochotniczych  straży  pożarnych  zgodnie z trybem i zasadami udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, określonych przez organy udzielające dotacji; 
12)  dokonywanie zakupów części zamiennych, materiałów i urządzeń dla potrzeb komendy wojewódzkiej.
 
2. Wydziałem Technicznym kieruje naczelnik Wydziału Technicznego przy pomocy zastępcy naczelnika.
 
§ 19.1. Do zakresu działania Ośrodka Szkolenia należy realizacja zadań z zakresu spraw szkolenia i sportu: 
1)   organizacja i realizacja:
a)    szkoleń specjalistycznych i doskonalących,
b)    kursów dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
c)    szkolenia na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności,
d)    innych rodzajów szkoleń po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Komendanta Głównego PSP.
2)   organizowanie   i   przygotowanie   zaplecza   dydaktyczno-metodycznego   do prowadzonego   szkolenia i doskonalenia zawodowego;
3)   planowanie  potrzeb  szkoleniowych  na  terenie  województwa  i  współpraca  w  tym  zakresie  z ośrodkami szkolenia i szkołami PSP;
4)   inicjowanie  szkoleń,  określanie  kierunków  dokształcania  zawodowego  oraz  koordynacja  szkoleń specjalistycznych, doskonalenia zawodowego i innych szkoleń na terenie województwa;
5)   realizacja edukacji społecznej zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
6)   Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej  w  jednostkach  organizacyjnych  PSP  na  obszarze  województwa,  w  tym  koordynacja  imprez sportowo-pożarniczych;
7)   prowadzenie     okresowej     oceny     sprawności     fizycznej     strażaków     komendy     wojewódzkiej oraz dla komendantów powiatowych (miejskich) PSP;
8)   przygotowywanie programów kursów i szkoleń doskonalących na potrzeby województwa;
9)   propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego strażaków;
10)  udzielanie  porad  i  przeprowadzanie  spotkań  w  zakresie  psychologii,  w  szczególności  strażakom, którzy uczestniczyli w zdarzeniu traumatycznym;
11)  nadzór   nad   eksploatacją   pojazdów   i   sprzętu   będących   na   wyposażeniu   ośrodka   szkolenia oraz gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie zabezpieczenia mienia ośrodka szkolenia;
12)  dokonywanie  zakupów  materiałów,  urządzeń  i  wyposażenia  niezbędnych  do realizacji  kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego;
13)  nadzór  nad  realizacją  prowadzenia    testów  dla  strażaków  w  komorach  dymowych  zlokalizowanych w Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu i Komendzie Powiatowej PSP w Ełku;
14)  organizacyjne przygotowanie i dokumentowanie kursów i szkoleń;
15)  współpraca  z  instytucjami  zewnętrznymi  w  zakresie  organizacji  kształcenia,  szkolenia  i doskonaleniazawodowego.
3.       Organizację   i   zakres   działania   Ośrodka   Szkolenia   określa   regulamin   organizacyjny   ustalany przez komendanta  wojewódzkiego  zgodnie  z art.  17a  ustawy  o  Państwowej  Straży  Pożarnej  z  dnia
24 sierpnia 1991 roku.
4.       Ośrodkiem szkolenia kieruje naczelnik Ośrodka Szkolenia przy pomocy zastępcy naczelnika.
 
§ 20.1.   Do   zakresu   działania   Samodzielnego   Stanowiska   Pracy   ds.      Bezpieczeństwa   i   Higieny   Pracy oraz Ochrony Informacji Niejawnych należy realizacja zadań z zakresu spraw:
1)     ochrony informacji niejawnych,
2)     bezpieczeństwa i higieny pracy,
3)     ochrony przetwarzanych danych osobowych.
2.   W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 realizowane są zadania:
1)     określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych:
a)   zapewnienie    wymaganej    ochrony    informacji    niejawnych    wytwarzanych,    przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
b)   prowadzenie  kancelarii  materiałów  niejawnych  dla  jednostek  organizacyjnych  Państwowej  Straży Pożarnej województwa,
c)   realizacja czynności związanych z prowadzeniem postępowań sprawdzających,
d)   kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
e)   opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
f)    planowanie   i   prowadzenie   szkoleń   pracowników   Komendy   Wojewódzkiej   PSP   i KP/M   PSP województwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,
g)   współdziałanie  z  organami  ochrony  państwa  w  zakresie  realizacji  zadań  związanych  z ochrona informacji  niejawnych  oraz  bieżące  informowanie  kierownika  jednostki  organizacyjnej  o  przebiegu tego współdziałania.
2)   wynikające z przepisów o prawie pracy, w tym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w  sprawie  służby  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  to  jest  realizowanie  zadań  służby  bhp  w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, a w szczególności:
a)   dokonywanie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)   proponowanie  przedsięwzięć  technicznych  i  organizacyjnych  mających  na  celu  zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i funkcjonariuszy oraz poprawę warunków pracy i służby,
c)   prowadzenie   kontroli   warunków   pracy,   przestrzegania  zasad   i   przepisów   bhp  oraz realizacji obowiązków  i  zadań  z  zakresu  bhp  w  jednostkach  organizacyjnych  Państwowej  Straży  Pożarnej oraz doradztwo i pomoc w tym zakresie.
3)   ochrony  przetwarzanych  danych  osobowych  w  komendzie  wojewódzkiej  w  ramach  pełnienia  funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
 
ROZDZIAŁ V
Wzory pieczęci i stempli
 
        § 21. Komenda wojewódzka używa:
1)    urzędowej  pieczęci  okrągłej  o  średnicy  36  mm  zawierającej  pośrodku  wizerunek  orła  ustalony  dla  godła, a w otoku napis: „Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej”;
2)    urzędowej  pieczęci  okrągłej  o  średnicy  36  mm  zawierającej  pośrodku  wizerunek  orła  ustalony  dla  godła, a w otoku  napis:  „KOMENDA  WOJEWÓDZKA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W OLSZTYNIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”;
3)    pieczęci  okrągłej  o  średnicy  20  mm  zawierającej  pośrodku  wizerunek  orła  ustalony  dla  godła,  a w otoku napis: „Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie”;
4)    stempla nagłówkowego o treści:
/Godło/
KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OLSZTYNIE
 
5)    innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
 
§  22.  Organizację  i  porządek  służby,  prawa  i  obowiązki  stron  stosunku  służbowego  oraz  stosunku  pracy w komendzie wojewódzkiej określa regulamin pracy i służby komendy wojewódzkiej, w którym określa się między innymi tok pełnienia służby i funkcjonowanie stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego.
 
Załącznik nr 1
do regulaminu organizacyjnego
Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie