JAK POWSTAWAŁ ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM

Powstanie branżowego ruchu w środowisku emerytów i rencistów województwa olsztyńskiego datuje się od listopada 1992 roku. W dniu 23 listopada tegoż roku z inicjatywy grupy założycielskiej w składzie:

 • Michałowski Zbigniew

 • Kuczyński Marian

 • Dubielecki Tadeusz

 • Zieliński Alojzy

odbyło się w Olsztynie zebranie emerytów pożarników zamieszkałych na terenie miasta, podczas którego powołano Samodzielne Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w strukturach Polskiego Związku Emerytów.

Udział w pracach Koła zadeklarowało wówczas 32 emerytów, spośród których wybrano Zarząd w składzie:

Przewodniczący - Zbigniew Michałowski

W-ce Przewodniczący - Augustyn Smoter

Skarbnik - Tadeusz Dubielecki

Sekretarz - Alicja Stefanowicz

Członkowie - Marian Kuczyński

- Alojzy Zieliński

- Wacław Baranowicz

W strukturze PZE Koło to przetrwało do lutego 1997roku /ponad cztery lata/,a jego stan osobowy w różnych okresach czasu liczył około 40 członków. W tym okresie Zarząd Koła w różnych formach podejmował próby wystąpienia ze struktur Polskiego Związku Emerytów i przekształcenia w tworzące się w Kraju struktury branżowe.

 

W dniu 20 marca 1995 roku na zebraniu Samodzielnego Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie podjęta została próba przekształcenia się w nowy branżowy Związek. Członkowie Koła nie wyrażają jednak na to zgody proponując sprawę czasowo odłożyć. Decyzję swoją uzasadniają brakiem uregulowań prawnych, a ponadto uważając, że nowo powstały Związek jest jeszcze niezorganizowany.

 

W dniu 28 maja 1996 roku ponowiono sprawę organizowania struktur terenowych Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w województwie olsztyńskim. W dniu tym odbyło się zebranie Samodzielnego Koła PZERiI przy KW PSP w Olsztynie z udziałem przedstawicieli reprezentujących emerytów pożarników w poszczególnych rejonach. W spotkaniu tym poza członkami olsztyńskiego Koła udział wzięli przedstawiciele :

 • Biskupca

 • Iławy

 • Kętrzyna

 • Lidzbarka Warmińskiego

 • Mrągowa

 • Nidzicy

 • Ostródy

 • Szczytna

Na spotkanie nie przybyli przedstawiciele z Bartoszyc i Morąga.

 

 

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z materiałami nadesłanymi przez Zarząd Główny ZEiRP RP dotyczącymi organizacji i działalności tego Związku w kraju.

Omówiony został w szczególności statut ZEiRP RP, podane też zostały do wiadomości informacje wynikające z biuletynu nr 1/96 Zarządu Głównego Związku z dnia 15 marca 1996 roku.

 

Podjęto zatem wstępne czynności organizacyjne. Przedstawiciele poszczególnych rejonów zobowiązali się powołać zespoły inicjatywne /założycielskie/ by do końca lipca 1996 roku powołać koła terenowe i wybrać delegatów na Zjazd Wojewódzki. Jednak na szczeblu województwa nie powołano zespołu koordynującego te działania co było oczywiście błędem. Kiedy wydawało się, że sprawa ruszyła z miejsca nastąpiły pewne zahamowania z różnych przyczyn.

W wyznaczonym terminie tylko Ostróda i Iława zorganizowały zebrania emerytów i rencistów które obsłużył Zbigniew Michałowski. Inne jednostki zadania te realizowały z dużym opóźnieniem – dotyczyło to Mrągowa, Lidzbarka, Kętrzyna i Nidzicy.

 

Natomiast w Bartoszycach, Morągu, Olsztynie i Szczytnie nie podjęto takich działań.

 

W tym miejscu wypada wyróżnić Ostródę, która działań organizacyjnych nie zaniechała i praktycznie Koło tam istniało i pracowało od lipca 1996 roku.

 

Ostatecznie utworzenie struktur terenowych Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w województwie olsztyńskim nastąpiło w dniu 24 lutego 1997 roku. W tym dniu definitywne rozwiązano Samodzielne Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy KW PSP w Olsztynie. Członkowie tego Koła jednogłośnie / przy jednym głosie wstrzymującym /podjęli decyzję przekształcenia się wkoło Związku EiRP RP w Olsztynie/.

 

W dniu tym wybrano również zarząd Koła w składzie :

Prezes - Jakubik Tadeusz

Wiceprezes - Michałowski Zbigniew

Sekretarz - Stefanowicz Alicja

Skarbnik - Westerlich Teresa

Członkowie - Mikulak Stanisław

 • - Kuczyński Marian

 • - Zieliński Alojzy

Członkowie Zarządu jako grupa inicjatywna otrzymali jednocześnie pełnomocnictwa do organizacji Kół ZEiRP RP na ternie województwa.

 

W dniu 6 marca 1997 roku grupa inicjatywna w uzgodnieniu z Komendantem Wojewódzkim PSP w Olsztynie wystosowała apel do Komendantów Rejonowych PSP i Dowódców Jednostek Ratowniczo Gaśniczych o pomoc w organizacji tych Kół w terenie. Od tego czasu uruchomiono dyżury członków Zarządu w każdą środę w godz 11.00 – 14.00 których celem była pomoc organizacyjna oraz udzielanie wszelkich informacji dla emerytów i rencistów.

 

W dniu 19 marca 1997 roku poinformowano Zarząd Główny ZEiRP RP w Białymstoku o przystąpieniu do tworzenia struktur Związku w województwie z prośbą o przesłanie aktualnych materiałów i druków potrzebnych do bieżącej działalności statutowej.

 

Materiały takie otrzymano na początku kwietnia.

 

W dniu 4 kwietnia 1997 roku członek grupy inicjatywnej uczestniczył w Ostródzie w spotkaniu

z Zarządem istniejącego i działającego już tam Koła ZEiRP RP.

 

 

W dniu 16 kwietnia 1997 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła w Olsztynie a jednocześnie grupy inicjatywnej na którym między innymi omówiono:

 • zadania członków Zarządu w związku z organizacją Kół terenowych,

 • ustalono ilość delegatów na Zjazd Wojewódzki w zależności od liczby członków

 • w poszczególnych Kołach,

 • ustalono termin odbycia Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

 

Koła ZEiRP RP zostały powołane:

 • 23 kwietnia 1997 roku w Biskupcu

 • 23 kwietnia 1997 roku w Mrągowie

 • 30 kwietnia 1997 roku w Bartoszycach

 • 9 maja 1997 roku w Morągu

 • 3 czerwca 1997 roku w Szczytnie

 • 10 czerwca 1997 roku w Lidzbarku Warmińskim

 • 18 czerwca 1997 roku w Nidzicy

 • 24 czerwca 1997 roku w Kętrzynie

 • 24 luty 1997 roku w Olsztynie

 • 9 kwietnia 1996 roku w Ostródzie

 • 12 grudnia 1997 roku w Iławie

 •  

W zebraniach organizacyjnych brali udział członkowie grupy inicjatywnej, którzy szczegółowo przedstawiali potrzebę powołania tych Kół. W organizacji Kół szczególnie wyróżnili się:

Tadeusz Jakubik

Stanisław Mikulak

Zbigniew Michałowski

 

W trakcie zebrań organizacyjnych emeryci i renciści poruszali wiele spraw, wymagających szybkiego załatwienia a w szczególności:

 • aby przesłać w teren i udostępniać dla emerytów i rencistów wykazy ofert wczasowych i sanatoryjnych resortu MSWiA,

 • aby o przyznaniu bądź nie przyznaniu zapomóg i innych świadczeń z funduszu socjalnego powiadamiać te Koła, które opiniowały wnioski lub występowały z nimi

 • do Kół w terenie przesyłać corocznie sprawozdania komisji ds. socjalnych powołanej

 • przy Komendancie Wojewódzkim PSP do udzielenia zapomóg i innych świadczeń

 • finansowych przyznawanych emerytom i rencistom,

 • udzielać większej pomocy przy wypełnianiu dokumentacji związanej z ''sufitówką''

 

W trakcie spotkań organizacyjnych nie wszyscy Komendanci Rejonowi PSP i Dowódcy JRG udzielali należytej pomocy. Byli i tacy, którzy nie zabezpieczali nawet obsługi kancelaryjnej np. sporządzania list obecności, sporządzania protokółu ze spotkania lub pomocy w wypełnianiu dokumentacji na „sufitówkę”.

Nie we wszystkich jednostkach na spotkania zapraszano również wszystkie osoby, które mogą się zrzeszać, najczęściej pomijano:

 • byłych pracowników cywilnych,

 • wdowy po byłych strażakach,

W dniach 19 – 21 czerwca 1997 roku Prezes Koła w Olsztynie Tadeusz Jakubik brał udział w nadzwyczajnym plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego ZEiRP RP z udziałem wszystkich Prezesów Zarządów Wojewódzkich. Posiedzenie to było głównie poświęcone:

 • ocenie realizacji uchwał I Zjazdu Krajowego z dnia 3 grudnia 1995 roku

 • ocenie zaopatrzenia emerytalno rentowego i obsługi świadczeniobiorców

 • ocenie funkcjonowania ogniw Związku i sprawom organizacyjnym

 • wypracowaniu dalszych kierunków, form i metod działania Związku

 • propozycji zmian w Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Regulaminie

 • Komendanta Głównego PSP w sprawie funduszu socjalnego.

 

Stan organizacyjny Związku na terenie województwa przed I Zjazdem:

 • Działa 10 kół terenowych skupiających 185 członków, a mianowicie poszczególne Koła liczyły następującą liczbę członków:

 • Biskupiec - 7

 • Bartoszyce - 15

 • Lidzbark W - 14

 • Kętrzyn - 27

 • Mrągowo - 16

 • Morąg - 10

 • Nidzica - 10

 • Olsztyn - 30

 • Ostróda - 40

 • Szczytno - 16

W trakcie organizacji było koło w Iławie, do którego wstąpienia zadeklarowało 17 osób.

 

Funkcje Prezesów Kół ZEiRP RP na terenie województwa przed I Zjazdem Wojewódzkim pełnili:

 • Bartoszyce - st. asp. w st. spocz. Jerzy Dowiad

 • Biskupiec - mł. ogn. w st. spocz. Zbigniew Paszkowski

 • Lidzbark Warm. - mł. asp. w st. spocz. Stefan Szczypułkowski

 • Kętrzyn - mł. bryg. w st. spocz Zdzisław Szybicki

 • Mrągowo - st. ogn. w st. spocz. Józef Witkowski

 • Morąg - st. ogn. w st. spocz. Henryk Jabłoński

 • Nidzica - ogn. w st. spocz. Jan Halicki

 • Olsztyn - st.bryg. w st. spocz.inż Tadeusz Jakubik

 • Ostróda - st. asp. w st. spocz. Adam Schmidt

 • Szczytno - mł. bryg. w st. spocz. inż. Adam Osiński

 

Na dzień 31 grudnia 1996 roku na terenie województwa olsztyńskiego 421 osób pobierało emerytury, renty i renty rodzinne.

 

PIERWSZY ZJAZD WOJEWÓDZKI DELEGATÓW ZEiRP RP W OLSZTYNIE

 

Pierwszy Zjazd Wojewódzki Delegatów ZEiRP RP w Olsztynie odbył się w dniu 25 czerwca 1997 roku w sali konferencyjnej KR PSP w Olsztynie.

 

Wykaz Delegatów z poszczególnych Kół terenowych obecnych na Zjeździe:

 

 1. Basiukiewicz Edward - Bartoszyce

 2. Paszkowski Zbigniew - Biskupiec

 3. Szybicki Zdzisław - Kętrzyn

 4. Skrzypczak Stanisław - Kętrzyn

 5. Szczypułkowski Stefan - Lidzbark Warmiński

 6. Żydonis Marian - Lidzbark Warmiński

 7. Witkowski Józef - Mrągowo

 8. Rezanko Irena - Mrągowo

 9. Jakubik Tadeusz - Olsztyn

 10. Michałowski Zbigniew - Olsztyn

 11. Stefanowicz Alicja - Olsztyn

 12. Westerlich Teresa - Olsztyn

 13. Mikulak Stanisław - Olsztyn

 14. Kuczyński Marian - Olsztyn

 15. Zieliński Alojzy - Olsztyn

 16. Szchmidt Adam - Ostróda

 17. Grzymowicz Kazimierz - Ostróda

 18. Gorzelewski Stanisław - Ostróda

 19. Knieja Adam - Ostróda

 20. Osiński Adam - Szczytno

 21. Jachimowski Mieczysław - Szczytno

 22. Halicki Jan - Nidzica

 23. Tartas Janina - Nidzica

 24. Krawaczyński Bernard - Iława

 25. Kazimierczak Eugeniusz - Iława

 

Na Zjazd zostali zaproszeni:

 1. Dziermański Klemens - Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP

 2. Kniefel Grzegorz - Komendant Wojewódzki PSP

 3. Kaszuba Ryszard - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego KW PSP

 4. Matczyński Grzegorz - Komendant Rejonowy PSP w Olsztynie

 5. Zajączkiewicz Józef - Komendant Rejonowy PSP w Szczytnie

 6. Pakisz Jerzy - Komendant Rejonowy PSP w Lidzbarku W

 7. Poskrobko Robert - Z-ca Komendanta Rejonowego w Mrągowie

 

Skład Komisji Mandatowej:

 1. Kuczyński Marian - Przewodniczący

 2. Gorzelewski Stanislaw - Sekretarz

 3. Jachimowski Mieczysław - Członek

 

Komisja Mandatowa stwierdziła, że na zebraniach kół zostało wybranych 28 delegatów na Zjazd Wojewódzki, obecnych było 25 delegatów, co stanowi 89 % i w związku z powyższym I Zjazd Wojewódzki Delegatów Kół ZEiRP RP z woj. olsztyńskiego odbywający się w dniu 25 czerwca 1997 r. w Olsztynie jest prawomocny.

Porządek obrad Zjazdu:

 1. Otwarcie Zjazdu

 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium i Sekretarza

 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad

 4. Wybór Komisji Wyborczej – Matki

 5. Wybór komisji Wniosków i Uchwał

 6. Sprawozdanie z działalności organizatorskich ZEiRP RP w woj. olsztyńskim

 7. Sprawozdanie z wykorzystania w latach 1996 – 1997 środków finansowych

 8. przeznaczonych na działalność socjalną dla emerytów i rencistów

 9. Dyskusja

 10. Wybór do władz:

 11. a/ Zarządu

 12. b/ Komisji Rewizyjnej

 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu działalności na okres kadencji

 14. Wolne wnioski

 15. Zamknięcie Zjazdu

 16.  

Porządek obrad delegaci przyjęli jednogłośnie. Przewodniczący kol. Stanisław Mikulak zaproponował kol. Adama Osińskiego na sekretarza Zjazdu. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Następnie przedstawił regulamin obrad I Zjazdu – który został przyjęty. Powołano Komisję Wyborczą, która pełniła również funkcję Komisji Mandatowej.

 

Następnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

 1. Zbigniew Michałowski

 2. Alojzy Zieliński

 3. Alicja Stefanowicz

 

Sprawozdanie z działań organizatorskich dotyczących powołania ZEiRP RP w woj.

olsztyńskim przedstawił kol. Tadeusz Jakubik.

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów przedstawił Komendant Wojewódzki PSP.

 

W dyskusji zabrał głos Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP Klemens Dziermański, który między innymi przedstawił:

 • cele i zasadność powołania Związku

 • pomocy dla emerytów i rencistów w walce o słuszne prawa związane z nabywaniem

 • praw do korzystnego przeliczania emerytur byłym członkom KTP

 • zmiany regulaminu świadczeń z funduszu socjalnego

 • uznawania grup KIZ przez Komisje Lekarskie MSWiA.

 

Ponadto głos w dyskusji zabrali:

 • Grzegorz Kniefel, Mieczysław Jachimowski,Marian Żydonis,Zbigniew Michałowski, Stanisław Mikulak,Adam Schmidt.

 

W imieniu Komisji Wyborczej głos zabrał kol. Marian Kuczyński, który zaproponował 9 osobowy skład Zarządu Wojewódzkiego i podał kandydatów do Zarządu tj. Tadeusz Jakubik,Stanisław Mikulak,Zbigniew Michałowski, Adam Osinski, Adam Schmidt, Zdzisław Szybicki,Stefan Szczypułkowski,Teresa Westerlich, Józef Witkowski oraz do komisji Rewizyjnej – Edward Basiukiewicz, Irena Rezanko i Alojzy Zieliński.

 

W głosowaniu przyjęto, 9-cio osobowy skład Zarządu Wojewódzkiego i 3 osobowy skład Komisji Rewizyjnej.

 

Przyjęto uchwałę o jawnym głosowaniu na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Składy osobowe zarządu i Komisji Rewizyjnej – przyjęto jednogłośnie.

 

Zarząd Wojewódzki na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Prezes - Tadeusz Jakubik

Wiceprezes - Stanisław Mikulak

Sekretarz - Adam Osiński

Skarbnik - Teresa Westerlich

Członkowie - Zbigniew Michalowski

- Zdzisław Szybicki

- Stefan Szczypułkowski

- Adam Schmidt

- Józef Witkowski

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący - Irena Rezanko

Wiceprzewodniczący - Alojzy Zieliński

Sekretarz - Edward Basiukiewicz

 

Po przerwie głos zabrał Prezes Zarządu Głównego Klemens Dziermanski – ogłosił wyniki wyborów do zarządu i Komisji Rewizyjnej, złożył nowemu Zarządowi życzenia owocnej pracy dla dobra Związku i środowiska pożarniczego.

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały programowej za przyjęciem której głosowali wszyscy delegaci.

 

Kol. Tadeusz Jakubik podziękował zebranym za wybór i zobowiązał się do

efektywnego działania. W sprawach organizacyjnych poprosił o przekazanie członkom Związku wywiadu z Prezesem Zarządu Głównego, wypełnienie ankiet Kół oraz poinformował, że następne planowane posiedzenie zarządu odbędzie się w m-cu wrześniu. Wszelkie informacje dot. emerytów będą natychmiast przekazywane do Kół. Na tym I Zjazd zakończono.

 

 

UCHWAŁA Nr 23/97

 

Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

 

7 10 1997 r.

 

w sprawie powołania Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie

 

 

Na podstawie $ 21 p-kt 9 Statutu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z ukonstytuowaniem się Zarządu Wojewódzkiego w województwie olsztyńskim, niniejszą Uchwałą potwierdza się powołanie:

 

 1. Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie z dniem 25 czerwca 1997 roku.

 3. Siedzibą Zarządu Wojewódzkiego jest siedziba Komendy Wojewódzkiej

 4. Państwowej Straży Pożarnej ul. Niepodległości 16 10-045 Olsztyn.

 

Sekretarz Prezes

 

Tadeusz Myszkowski Klemens Dziermański

/podpis nieczytelny/ / podpis nieczytelny/

 

Opracował:

Olsztyn dnia 22 kwietnia 2010 roku

st. bryg. w st. spocz. inż. Tadeusz Jakubik