Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, że został opracowany Zewnętrzny Plan Operacyjno – Ratowniczy dla zakładu dużego ryzyka: Rozlewni Gazu Płynnego DRAGONGAZ SP.Z.O.O. w Redakach, gm. Susz.

W związku z obowiązkiem zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie Zewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego, wynikającym z art.265 ust. 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008.25.150) Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
informuje, że ww. dokument zostanie udostępniony do konsultacji społecznych w siedzibie Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16 oraz w Wydziale Operacyjnym Komendy Powiatowej PSP w Iławie przy ul. Wyszyńskiego 10 w dniach 25—29 października 2010 roku w godzinach od 13:00 – 15:30.

Na podstawie art. 39. ust 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008.199.1227 ze zm.), społeczeństwo na zasadzie powszechności, ma możliwość składania uwag i wniosków, w terminie do 21 dni od momentu ukazania się ogłoszenia, do Warmińsko – Mazurski Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.