Załącznik do Decyzji Nr 152/11

Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W OLSZTYNIE

 

 

 


 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, zwanej dalej „komendą wojewódzką”, określa szczegółową organizację komendy wojewódzkiej, w tym:

 1. kierowanie pracą komendy wojewódzkiej;
 2. strukturę organizacyjną komendy wojewódzkiej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej.

 

§ 2. Nazwę i zakres działania komendy wojewódzkiej określa statut Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, nadany Zarządzeniem Nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (DZ. Urz. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 poz. 19).

 

§ 3. 1. Komenda wojewódzka jest zakwalifikowana do II kategorii komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

2. Terenem działania komendy wojewódzkiej jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego, zwanego dalej województwem.

 

§ 4. Skróty użyte w Regulaminie Organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, zwanym dalej regulaminem, oznaczają:

 1. KP/M PSP - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
 2. OSP - ochotniczą straż pożarną;
 3. ksrg - krajowy system ratowniczo–gaśniczy.

 

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy wojewódzkiej

 

§ 5. 1. Do podpisu i aprobaty Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem wojewódzkim”, zastrzega się dokumenty:

 1. dotyczące zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych, po parafowaniu głównego księgowego;
 2. projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi wojewódzkiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 3. akty administracyjne wydawane w postępowaniu administracyjnym przez komendanta wojewódzkiego, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie;
 4. kierowane do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej w województwie oraz organów samorządu terytorialnego, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla krajowego i wojewódzkiego;
 5. odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów;
 6. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta wojewódzkiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) PSP;
 7. zakresy czynności zastępców komendanta wojewódzkiego, komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz pracowników i strażaków komendy wojewódzkiej;
 8. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa włączonych do ksrg.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępców komendanta wojewódzkiego dokumenty z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie komendanta wojewódzkiego.

3. Jeżeli komendant wojewódzki nie może pełnić obowiązków służbowych, jego zadania i kompetencje realizują zastępcy komendanta wojewódzkiego, o których mowa w § 7 ust. 2 i ust. 3 na podstawie pisemnego upoważnienia.

4. Przy komendancie wojewódzkim mogą działać doraźne rady, zespoły, komisje i sztaby, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym. Cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy komendant wojewódzki określa w odrębnej regulacji.

5. Przy komendancie wojewódzkim działa Komisja Dyscyplinarna, której szczegółową organizację określają odrębne przepisy. W komisji tej działa sekretariat.

6. Komendant wojewódzki lub wyznaczony przez niego zastępca komendanta wojewódzkiego, bądź naczelnik wydziału przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej, komendant wojewódzki podaje do powszechnej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

 

7. Podczas nieobecności komendanta wojewódzkiego i jego zastępców doraźne kierowanie komendą wojewódzką realizuje naczelnik Wydziału Operacyjnego, a w dalszej kolejności:

1) naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru;

2) naczelnik Wydziału Kadr;

3) naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego;

4) Dyżurny operacyjny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa.

8. Kierowanie, o którym mowa w ust. 7 ogranicza się do reagowania na bieżące sytuacje i nie obejmuje podejmowania decyzji rodzących skutki prawne lub finansowe.

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna komendy wojewódzkiej

 

§ 6. W skład komendy wojewódzkiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 

1)            Wydział Operacyjny                                                                                                        - symbol WR;

a) Sekcja Koordynacji Ratownictwa,

2)            Wydział Informatyki i Łączności,                                                                                   - symbol WIiŁ;

3)            Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy                                                                                               - symbol WZ;

4)            Wydział Organizacji i Nadzoru                                                                                      - symbol WO;

5)            Wydział Kadr                                                                                                                     - symbol WK;

6)            Wydział Finansów                                                                                                           - symbol WF;

7)            Wydział Kwatermistrzowski                                                                                            - symbol WT;

8)            Wydział Techniczny                                                                                                        - symbol WTT;

9)            Ośrodek Szkolenia                                                                                                          - symbol WOSz,

a) Sekcja Administracyjno-Logistyczna,

 1. Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

i Spraw Obronnych                                                                                                           - symbol WOIN.

 

§ 7. 1. Komendantowi wojewódzkiemu podlegają bezpośrednio:

 1. Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy;
 2. Wydział Organizacji i Nadzoru;
 3. Wydział Kadr;
 4. Wydział Finansów;
 5. Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Spraw Obronnych.

 

2. I zastępca komendanta wojewódzkiego nadzoruje:

 1. Wydział Operacyjny;
 2. Wydział Informatyki i Łączności;
 3. Ośrodek Szkolenia.

 

3. II zastępca komendanta wojewódzkiego nadzoruje:

 1. Wydział Kwatermistrzowski;
 2. Wydział Techniczny.

 

4.   Zastępca komendanta wojewódzkiego nadzorujący Wydział Operacyjny pełni funkcję Dowódcy Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§ 8. 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz z administracją publiczną i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

 1. Współpraca, o której mowa w ust. 1 obejmuje również realizację zadań z zakresu ochrony ludności.
 2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne, dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, rozstrzyga komendant wojewódzki.
 4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
  1. planowanie i realizacja budżetu komendy wojewódzkiej, w tym budżetu zadaniowego;
  2. realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej;
  3. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
  4. sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy wojewódzkiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
  5. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie wojewódzkiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej;
  6. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu wojewódzkiego oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także podmiotami ksrg;
  7. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
  8. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
  9. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
  10. opracowywanie zakresów czynności pracowników komórki organizacyjnej;
  11. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
  12. uwzględnianie w szkoleniach, ćwiczeniach i manewrach problematyki przygotowań obronnych;
  13. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
  14. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
  15. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
  16. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
  17. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta wojewódzkiego funkcji członka Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  18. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
  19. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze województwa.

 

§ 9. 1. Do zakresu działania Wydziału Operacyjnego należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 1. operacyjnych;
 2. polityki informacyjnej.
  1. Sprawy, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:
 3. Wydział Operacyjny realizujący zadania:
  1. opracowywanie planu sieci podmiotów ksrg na obszarze województwa,
  2. opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach ksrg, w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa,
  3. koordynowanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w stanach klęski żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych,
  4. opracowanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej,
  5. współdziałanie w uzgadnianiu i opiniowaniu wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych,
  6. udział w pracach Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  7. planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek Państwowej Straży Pożarnej do realizacji obowiązków państwa gospodarza (HNS),
  8. organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz ich dokumentowanie i analizowanie,
  9. opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków o włączenie OSP do ksrg,
  10. koordynowanie i prowadzenie działań z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru ksrg,
  11. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii i pożarów,
  12. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa,
  13. planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczo-gaśniczych nowoczesnych technik ratowniczych,
  14. koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa,
  15. koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, jeżeli te działania są prowadzone na szczeblu województwa,
  16. sporządzanie lub opiniowanie analiz z prowadzonych przez podmioty ksrg działań ratowniczych,
  17. sporządzanie informacji, analiz i ocen z zakresu udziału podmiotów ksrg, a także jednostek ochrony przeciwpożarowej, w działaniach ratowniczych,
  18. analizowanie stanu gotowości operacyjnej sił i środków ksrg do działań ratowniczych,
  19. sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń,
  20. analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
  21. analiza stanu przygotowania oraz prawidłowości prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/M PSP na obszarze województwa,
  22. koordynacja funkcjonowania ratownictwa medycznego w KP/M PSP na obszarze województwa,
  23. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków w KP/M PSP na obszarze województwa w zakresie realizacji podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych,
  24. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków, a także na miejscu zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia,
  25. organizowanie i prowadzenie współpracy z mediami, konferencji prasowych, obsługi prasowej i informacyjnej komendanta wojewódzkiego,
  26. opracowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego komendy wojewódzkiej.

2) Sekcję Koordynacji Ratownictwa realizującą zadania:

 1. opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca aktualizacja,
 2. zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego stanowiska kierowania i koordynacji ratownictwa, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające m.in. dysponowanie sił i środków ksrg poprzez powiatowe/miejskie stanowiska kierowania oraz umożliwiające współpracę z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności,
 3. organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz sprawowanie nadzoru nad stanem ich gotowości,
 4. prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów ksrg na obszarze województwa,
 5. ustalanie zasad dysponowania i kierowania siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotami ksrg na obszarze województwa,
 6. organizowanie kierowania działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych powiatu lub w przypadku długotrwałych akcji na obszarze powiatu,
 7. planowanie i organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków komendy wojewódzkiej,
 8. koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych ksrg na obszarze województwa,
 9. bieżące informowanie kierownictwa komendy wojewódzkiej oraz rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych na obszarze województwa i postępie akcji ratowniczych,
 10. koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa,
 11. koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych i innych podmiotów w działaniach ratowniczych,
 12. współpraca podczas koordynowania działań ratowniczych z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności,
 13. bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu i zdrowiu ludności, środowisku oraz mieniu.

3. Wydziałem Operacyjnym kieruje naczelnik Wydziału Operacyjnego przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

§ 10. 1. Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Łączności należy w szczególności:

 1. zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych komendy wojewódzkiej;
 2. zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci i urządzeń teleinformatycznych na potrzeby funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
 3. realizowanie zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z europejskich funduszy pomocowych oraz innych funduszy;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności;
 5. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru nad łącznością podmiotów ksrg na obszarze województwa;
 6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru nad łącznością niezbędną do funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego na terenie województwa;
 7. realizacja zadań w zakresie projektowania, budowy i modernizacji sieci łączności radiowej, telefonicznej i informatycznej na obszarze województwa w tym na potrzeby funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego;
 8. planowanie i wdrażanie w podmiotach ksrg nowoczesnych technik informatycznych i łączności;
 9. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i łączności;
 10. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze województwa;
 11. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 12. organizacja i zapewnienie łączności członkom sztabu akcji – w przypadku akcji o zasięgu ponadpowiatowym;
 13. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy wojewódzkiej;
 14. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych w komendzie wojewódzkiej;
 15. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 16. utrzymywanie w sprawności istniejących w komendzie wojewódzkiej systemów teleinformatycznych;
 17. nadzór nad stroną internetową komendy wojewódzkiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 18. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze województwa.
  1. Wydziałem Informatyki i Łączności kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

§ 11. 1. Do zakresu działania Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego należy w szczególności:

 1. opracowywanie charakterystyk zagrożeń województwa oraz ich aktualizacja;
  1. sporządzania analiz i ocen stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  2. przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów do planu ratowniczego i obronnego województwa;
  3. opracowywanie map zagrożeń województwa;
  4. sporządzanie, w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz wyników kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, a także katalogu zagrożeń;
  5. koordynacja i nadzór nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi, realizowanymi przez komendy powiatowe/miejskie PSP;
  6. wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.), w odniesieniu do:

a) rozpatrywania zgłoszeń zakładów, programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych oraz raportów o bezpieczeństwie,

b) podawania do publicznej wiadomości wymaganych informacji;

 1. współudział w opracowywaniu zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej, położonych poza zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 2. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej;
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 4. dokonywanie oceny spełniania wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe;
 5. opracowywanie i aktualizacja danych dotyczących realizacji obowiązku w zakresie stosowania systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych na terenie województwa;
 6. wydawanie opinii w sprawach stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów;
 7. prowadzenie szkoleń, narad, odpraw i instruktażu dla pracowników prowadzących sprawy kontrolno-rozpoznawcze w KP/M PSP;
 8. realizacja zadań w zakresie monitorowania, prognozowania i analiz dla potrzeb Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 9. współpraca z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i nadleśnictwami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych;
 10. współpraca z innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym i aktom terroryzmu, a także wymiana informacji w tym zakresie;
 11. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz koordynowanie działań wykonywanych w tym zakresie przez komendantów powiatowych/miejskich PSP.

2. Wydziałem Kontrolno-Rozpoznawczym kieruje naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

§ 12.1. Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należy realizacja zadań z zakresu spraw organizacji i nadzoru:

 1. przygotowywanie projektów dokumentów związanych z pełnieniem przez komendanta wojewódzkiego funkcji organu administracji rządowej, a w szczególności w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej i organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 2. prowadzenie badań, monitorowanie, analizowanie oraz opracowywanie projektów koncepcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz ksrg na terenie działania komendy wojewódzkiej;
 3. sporządzanie zbiorczych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa oraz wniosków z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
 4. organizowanie pracy komendy wojewódzkiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej komendy wojewódzkiej, w tym: opracowywania i aktualizowania regulaminu komendy wojewódzkiej oraz uzgadniania i zatwierdzania regulaminów organizacyjnych KP/M PSP;
 5. realizowanie zadań dotyczących planowania pracy komendy wojewódzkiej;
 6. organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem kierownictwa komendy wojewódzkiej;
 7. inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych;
 8. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów;
 9. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego;
 10. planowanie i przeprowadzanie kontroli, inspekcji organów oraz jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa;
 11. planowanie i przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne;
 12. koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej w KP\M PSP z terenu województwa;
 13. analiza materiałów z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
 14. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do komendanta wojewódzkiego oraz przeprowadzanie okresowych badań i analiz w tym zakresie;
 15. koordynowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków składanych do komendanta wojewódzkiego;
 16. koordynowanie i inicjowanie prac w zakresie stanowienia aktów kierownictwa wewnętrznego komendy wojewódzkiej;
 17. ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta wojewódzkiego oraz zawartych przez niego porozumień;
 18. opiniowanie uchwał i projektów aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego z terenu działania komendy wojewódzkiej, w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
 19. koordynowanie i prowadzenie spraw współpracy międzynarodowej odpowiednio do zadań realizowanych przez komendę wojewódzką;
 20. obsługa techniczno-biurowa doraźnych rad, zespołów i komisji, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym komendanta wojewódzkiego;
 21. prowadzenie sekretariatu komendanta wojewódzkiego;
 22. współudział w opracowywaniu zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej oraz komendantów powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej z obszaru województwa.;
 23. wprowadzanie i nadzorowanie treści zamieszczanych na stronie internetowej i podmiotowej stronie biuletynu informacji publicznej komendy wojewódzkiej;
 24. prowadzenie kancelarii ogólnej;
 25. sprawowanie posługi duszpasterskiej wśród strażaków województwa.

2. Wydziałem Organizacji i Nadzoru kieruje naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

§ 13.1. Do zakresu działania Wydziału Kadr należy realizacja zadań z zakresu spraw kadrowych:

 1. realizacja polityki kadrowej zmierzającej do kształtowania pożądanego stanu i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa;
 2. prowadzenie całokształtu spraw kadrowych strażaków i pracowników komendy wojewódzkiej oraz spraw kadrowych komendantów powiatowych/miejskich i ich zastępców oraz innych strażaków należących do kompetencji komendanta wojewódzkiego;
 3. współpraca z Wydziałem Finansów w zakresie planowania i realizacji środków na uposażenia i inne świadczenia pieniężne strażaków oraz na wynagrodzenia i inne świadczenia pracowników cywilnych;
 4. prowadzenie spraw awansów i wyróżnień strażaków i pracowników;
 5. realizacja zadań związanych z planowaniem, rozdziałem i wykorzystaniem etatów osobowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa;
 6. planowanie potrzeb szkoleniowych na terenie województwa i współpraca w tym zakresie ze szkołami Państwowej Straży Pożarnej i Ośrodkami Szkolenia PSP;
 7. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i kierowaniem do szkół pożarniczych,
 8. kontrola gospodarowania kadrami, przestrzegania prawa pracy i przepisów określających warunki służby strażaków oraz zasad pełnienia służby i nadzór w tym zakresie;
 9. prowadzenie całokształtu spraw związanych z systemem uposażeń i awansów strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych;
 10. przygotowywanie projektów decyzji i rozkazów Komendanta dotyczących:
  1. nagród rocznych,
  2. nagród uznaniowych,
  3. nagród jubileuszowych i zapomóg,
  4. równoważnika z tytułu przeniesienia służbowego,
  5. zasiłku na zagospodarowanie,
  6. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  7. odprawy,
  8. nadania wyższego stopnia służbowego,
  9. służby zastępczej,
  10. innych świadczeń pieniężnych w zakresie realizowanych przez Wydział spraw;
 11. podejmowanie działań zapewniających optymalne rozmieszczenie i zatrudnienie kwalifikowanych kadr, w tym absolwentów szkół Państwowej Straży Pożarnej;
 12. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno-rentowe;
 13. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do rozpatrywania odwołań strażaków od decyzji w sprawach osobowych oraz projektów decyzji podjętych przez przełożonych właściwych w tych sprawach;
 14. prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych pracowników świadczących pracę i strażaków pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa;
 15. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym przeprowadzaniem badań profilaktycznych, wstępnych, kontrolnych oraz związanych z wypadkiem w służbie lub pracy i odejściem ze służby;
 16. realizacja służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej oraz ich późniejszego rozwoju zawodowego;
 17. propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego strażaków;
 18. udzielanie przez psychologa porad i przeprowadzanie spotkań ze strażakami, którzy uczestniczyli w zdarzeniu traumatycznym;
 19. realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami;
 20. obsługa pracy komisji dyscyplinarnej;
 21. prowadzenie obsługi socjalnej strażaków w zakresie przyznania dopłaty do wypoczynku oraz zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w danym roku przejazd;
 22. prowadzenie obsługi socjalnej pracowników i emerytów cywilnych oraz emerytów pożarnictwa;
 23. udzielanie porad i przeprowadzanie spotkań w zakresie psychologii, w szczególności strażakom, którzy uczestniczyli w zdarzeniu traumatycznym.

 

2. Wydziałem Kadr kieruje naczelnik Wydziału Kadr przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

§ 14. 1. Do zakresu działania Wydziału Finansów należy realizacja zadań z zakresu spraw finansowych:

 1. przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych komendy wojewódzkiej dotyczących zagadnień finansowych;
 2. prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 4. prowadzenie obsługi finansowej komendy wojewódzkiej polegającej na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami budżetowymi, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy wojewódzkiej,
  2. przestrzeganiu zasad prawidłowych rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  3. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
  4. obsłudze kasowej,
  5. prowadzeniu rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej komendy wojewódzkiej oraz projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych;
 5. dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych w zakresie komórki finansowej;
 6. realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych i pozabudżetowych komendy wojewódzkiej;
 7. opracowywanie rozliczeń środków przyznanych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg;
 8. prowadzenie kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych;
 9. planowanie budżetu komendy wojewódzkiej w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów rzeczowo-finansowych sporządzanych przez komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej;
 10. planowanie przychodów i wydatków dotyczących działalności pozabudżetowej (dochody własne);
 11. prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności oraz obciążeń innych podmiotów gospodarczych;
 12. dokonywanie podziału zasileń budżetowych w oparciu o harmonogram;
 13. opracowywanie zbiorczych planów KP/M PSP dla Urzędu Wojewódzkiego;
 14. prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/M PSP;
 15. opracowywanie materiałów z zakresu planowania budżetowego i wykonania środków budżetowych na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
 16. rozliczanie środków zagranicznych pozyskanych na realizację projektów;
 17. obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 18. okresowa analiza sytuacji finansowej KP/M PSP oraz współpraca z urzędem wojewódzkim
  w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/M PSP.
 19. Wydziałem Finansów kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

§ 15.1 Do zakresu działania Wydziału Kwatermistrzowskiego należy realizacja zadań z zakresu spraw kwatermistrzowskich:

 1. prowadzenie gospodarki magazynowej w komendzie wojewódzkiej;
 2. prowadzenie i uzgadnianie dokumentacji analitycznej w zakresie gospodarki składnikami majątku komendy wojewódzkiej;
 3. prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków;
 4. opracowywanie analiz wyposażenia w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej jednostek organizacyjnych PSP oraz pozostałych jednostek ksrg z terenu województwa;
 5. nadzór w zakresie ochrony obiektów komendy wojewódzkiej;
 6. prowadzenie gospodarki nieruchomościami;
 7. prowadzenie spraw likwidacji i przekazywania zbędnego majątku Skarbu Państwa;
 8. prowadzenie dokumentacji dla strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy wojewódzkiej w zakresie należności lub świadczeń mieszkaniowych;
 9. koordynacja działań w zakresie zakupów wspólnych, realizowanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa;
 10. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z europejskich funduszy pomocowych oraz innych źródeł;
 11. inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej;
 12. koordynacja działań z zakresu kwatermistrzowskiego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
 13. prowadzenie spraw z zakresu postępowań szkodowych wg rejestru prowadzonego przez komórkę finansową;
 14. opracowywanie planów z zakresu inwestycji budowlanych i remontów obiektów komendy wojewódzkiej;
 15. opracowywanie programów inwestycji dla inwestycji budowlanych planowanych do realizacji przez komendanta wojewódzkiego;
 16. analiza stanu technicznego obiektów komend powiatowych (miejskich) PSP – sporządzanie wniosków w sprawie przedsięwzięć remontowych i inwestycji budowlanych;
 17. udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji budowlanych realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych PSP przez starostów (prezydentów miast);
 18. planowanie i dokonywanie zakupu środków trwałych oraz innych materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy wojewódzkiej;
 19. przygotowanie i sporządzanie dokumentacji oraz obsługa proceduralna postępowań o udzielania zamówień publicznych;
 20. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów z podmiotami realizującymi dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz komendy wojewódzkiej;

2. Wydziałem Kwatermistrzowskim kieruje naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

 

§ 16.1. Do zakresu działania Wydziału Technicznego należy realizacja zadań z zakresu spraw technicznych:

 1. prowadzenie gospodarki transportowej w komendzie wojewódzkiej oraz nadzór nad gospodarką transportową w KP\M PSP z terenu województwa;
 2. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów komendy wojewódzkiej oraz centralnym ubezpieczeniem komunikacyjnym sprzętu transportowego komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa;
 3. prowadzenie dokumentacji wypadków i kolizji drogowych pojazdów komendy wojewódzkiej oraz ewidencja i analiza przyczyn wypadków drogowych z udziałem pojazdów KP/M PSP z terenu województwa;
 4. opracowywanie analiz technicznego wyposażenia jednostek ksrg na obszarze województwa;
 5. dokonywanie zakupów, odbiorów i likwidacji pojazdów i sprzętu specjalistycznego oraz paliwa, części zamiennych i materiałów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji tych przedmiotów;
 6. organizowanie baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych na obszarze województwa;
 7. organizowanie zabezpieczenia technicznego akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
 8. zapewnienie sprawności technicznej i gotowości operacyjnej pojazdów komendy wojewódzkiej i ich dodatkowego wyposażenia ratowniczego;
 9. współdziałanie z KP\M PSP oraz organami samorządowymi w zakresie napraw, remontów i serwisu sprzętu silnikowego oraz pożarniczego;
 10. planowanie potrzeb materiałowo-technicznych oraz potrzeb naprawczych taboru transportowego KW;
 11. dokonywanie zakupów części zamiennych, materiałów i urządzeń dla potrzeb komendy wojewódzkiej.

 

2. Wydziałem Technicznym kieruje naczelnik Wydziału Technicznego przy pomocy zastępcy naczelnika.

 

§ 17.1. Do zakresu działania Ośrodka Szkolenia należy realizacja zadań z zakresu spraw szkolenia i sportu:

 1. Organizacja i realizacja:
  1. kształcenia w zawodzie strażak – kurs nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej,
  2. szkoleń specjalistycznych i doskonalących,
  3. kursów dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  4. szkolenia na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności,
  5. innych rodzajów szkoleń po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Komendanta Głównego PSP;
  6. Organizowanie i przygotowanie zaplecza dydaktyczno - metodycznego do prowadzonego szkolenia i doskonalenia;
  7. Planowanie potrzeb szkoleniowych na terenie województwa i współpraca w tym zakresie z ośrodkami szkolenia i szkołami PSP;
  8. Inicjowanie szkoleń, określanie kierunków dokształcania zawodowego oraz koordynacja szkoleń specjalistycznych, doskonalenia zawodowego i innych szkoleń na terenie województwa;
  9. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej w jednostkach organizacyjnych PSP na obszarze województwa, w tym koordynacja imprez sportowo-pożarniczych;
  10. Prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków komendy wojewódzkiej oraz dla komendantów powiatowych (miejskich) PSP;
  11. Przygotowywanie programów kursów i szkoleń doskonalących na potrzeby województwa.

2.Sekcja administracyjno-logistyczna w Ośrodku Szkolenia realizuje zadania:

 1. prowadzenie napraw transportu samochodowego w komendzie wojewódzkiej;
 2. dokonywanie zakupów części zamiennych, materiałów i urządzeń na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Szkolenia;
 3. prowadzenie spraw administracyjnych w Ośrodku Szkolenia.

 

 1. Organizację i zakres działania Ośrodka Szkolenia określa regulamin organizacyjny ustalany przez komendanta wojewódzkiego zgodnie z art. 17a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ( Dz. U. z 2009 roku Nr 12, poz. 68 ze zmianami).
 2. Ośrodkiem szkolenia kieruje naczelnik Ośrodka Szkolenia przy pomocy zastępcy naczelnika.

 

§ 18.1. Do zakresu działania Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Spraw Obronnych należy realizacja zadań z zakresu spraw:

 1. ochrony informacji niejawnych;
 2. bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. obronnych;
 4. archiwizacji.
 5. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 realizowane są zadania:

1) określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 182, poz. 1228):

 1. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
 2. prowadzenie kancelarii tajnej dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa,
 3. prowadzenie spraw pieczęci i stempli komendy wojewódzkiej,
 4. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 5. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 6. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP i KP/M PSP województwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. współdziałanie z organami ochrony państwa w zakresie realizacji zadań związanych z ochrona informacji niejawnych oraz bieżące informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tego współdziałania;

2) wynikające z przepisów o prawie pracy, w tym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) to jest realizowanie zadań służby bhp w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, a w szczególności:

 1. dokonywanie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. proponowanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz realizacji obowiązków i zadań z zakresu bhp w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz doradztwo i pomoc w tym zakresie;

3) realizacja zadań w zakresie spraw obronnych zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności:

a) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie wojewódzkiej,

 1. koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa,
 2. realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami,
 3. planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków Państwa gospodarza (HNS);
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw obronnych;

4) realizacja zadań w zakresie spraw archiwizacji:

 1. prowadzenie archiwum komendy wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt archiwalnych, a także udostępnianiu akt na zewnątrz;
 2. udzielanie pomocy fachowej pracownikom komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
 3. prowadzenie spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej w komendzie wojewódzkiej;
 4. nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz wykazu rzeczowego akt przez komórki organizacyjne i pracowników komendy wojewódzkiej.

2. Sekcją Ochrony Informacji Niejawnych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Spraw Obronnych kieruje kierownik sekcji.

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 19. Komenda wojewódzka używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE”;
 3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie”;
 4. stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA WOJEWÓDZKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W OLSZTYNIE

 

 1. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 20. Organizację i porządek służby, prawa i obowiązki stron stosunku służbowego oraz stosunku pracy w komendzie wojewódzkiej określa regulamin pracy i służby komendy wojewódzkiej, w którym określa się między innymi tok pełnienia służby i funkcjonowanie Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa.

 


Załącznik Nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego

Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie

 

Rysunek nr 1. Schemat struktury organizacyjnej KW PSP w Olsztynie

 

 regulamin_110729