Załacznik nr 2 - wzór wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS

Załacznik nr 3 - wzór wniosku o przyznanie zwrotnej (pożyczki) na cele mieszkaniowe

Załacznik nr 4 - wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS

Załacznik nr 5 - wzór poręcznie pożyczki z ZFŚS do umowy

REGULAMIN

w sprawie zasad korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu członkom korpusu służby cywilnej i pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

I Podstawy prawne

§1

Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie:

 • Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2001r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 43, poz. 349);
 • Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 51 z 2010r. poz. 307 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy ( tj. Dz. U. z 1998r. Nr 21.94 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej ( tj. Dz. U. Nr. 227, poz. 1505 z późn. zm.).

II Postanowienia Ogólne

§2

Ilekroć w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KW PSP w Olsztynie jest mowa o:

 • Zakładzie Pracy – rozumie się przez to Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie;
 • Funduszu - rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • Pracodawcy – rozumie się przez to Komendę jako pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( tj. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r o służbie cywilnej ( tj. Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.)
 • Regulaminie- rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 • Pracownikach – rozumie się przez to pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

§3

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady finansowania potrzeb socjalno-bytowych osób wymienionych w § 7.
 2. Regulamin ustala zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zwanego dalej „Funduszem”, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy Funduszu, cele na które przeznacza się środki Funduszu, zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

§4

 1. Przez trudne warunki materialne należy rozumieć sytuację, kiedy miesięczny dochód brutto w rodzinie nie przekracza 50 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, w przeliczeniu na jednego uprawnionego członka rodziny. W gospodarstwie jednoosobowym (osoby samotne) przez trudne warunki należy rozumieć sytuację, gdy dochód brutto nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.
 2. Przez zdarzenie losowe, należy rozumieć, wszelkie zdarzenia niemożliwe do uniknięcia przy zachowaniu należytej staranności np.: nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, kradzież, zdarzenia spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody np.; powódź, huragan, ulewny deszcz, gradobicie itp.,
 3. Długotrwałą lub ciężką chorobę należy rozumieć, jako chorobę, która wymaga długotrwałego leczenia – w tym choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone, ciężkie, wiążące się z wysokimi kosztami leczenia

§5

 1. Podstawę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stanowią przepisy ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, niniejszy regulamin – zatwierdzony przez Dysponenta Funduszu Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w ustalonym trybie oraz coroczny preliminarz wydatków funduszu ( plan rzeczowo-finansowy);
 2. Regulamin gospodarowania ZFŚS, jego wszelkie zmiany oraz coroczny preliminarz i zmiany w preliminarzu – wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy lub z przedstawicielem pracowników wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów;
 3. Plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do prowadzenia działalności socjalnej i dokonywania wydatków z Funduszu.

§6

 1. Decyzję w sprawie przyznawania indywidualnych świadczeń określonych w niniejszym regulaminie podejmuje Pracodawca na wniosek Komisji Socjalnej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na sytuację życiową lub rodzinną Pracodawca może przyznać świadczenia lub usługi pokryte w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po uzgodnieniu z organizacją związkową i Komisją Socjalną.
 3. Świadczenia socjalne przyznane osobom uprawnionym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zwolnieniu z tego podatku – stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ewentualnym składkom ZUS.

III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu

§7

 1. Środki funduszu służą finansowaniu działalności socjalnej na rzecz pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie i innych osób uprawnionych.
 2. Ze środków Funduszu mogą skorzystać:
  1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru czasu jej wykonywania,
  2. pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania,
  3. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
  4. emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, pod warunkiem, że po rozwiązaniu stosunku pracy z wyżej wymienionych przyczyn nie podjęli zatrudnienia w ramach stosunku pracy,
  5. członkowie rodzin pracowników wymienionych w pkt 1-3,
  6. dzieci po zmarłych pracownikach, emerytach, rencistach – jeżeli były na ich utrzymaniu i otrzymują rentę rodzinną.
 3. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 2 pkt 5, są:
  1. współmałżonkowie,
  2. pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej – w wieku do lat 18 (według rocznika), a jeżeli się uczą – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,
  3. osoby wymienione w pkt 2 w stosunku, do których orzeczono stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek, pod warunkiem, że nie zawarły związku małżeńskiego lub nie osiągają dochodów z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem pobierania alimentów oraz renty rodzinnej.
 4. W przypadku zbiegu uprawnień małżonków do korzystania z Funduszu socjalnego, świadczenie na uprawnionych członków rodziny może otrzymać tylko jeden z małżonków.

 

IV przeznaczenie Funduszu – zakres przedmiotowy

§8

Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:

 1. Dofinansowanie do różnych form indywidualnego wypoczynku urlopowego pracowników i członków ich rodziny,
 2. Dofinansowanie do zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wyjazdów klimatycznych i zielonych szkół organizowanych w ciągu roku szkolnego,
 3. Dopłatę do działalności sportowo-rekreacyjnej – spartakiad, majówek, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, zakup kart wstępu itp. albo zakup biletów wstępu na imprezy rekreacyjne i sportowe, biletów jednorazowych na pływalnię, do kina, teatru itp.,
 4. Dofinansowanie w formie zorganizowanych wczasów indywidualnych albo rodzinnych lub wypoczynku indywidualnego o profilu zdrowotnym specjalistycznym trwającego nie krócej niż 7 kolejnych dni kalendarzowych, może być przyznane raz w roku kalendarzowym.
 5. Pomoc rzeczowa lub finansowa w formie: zapomóg, bonów towarowych (talonów), paczek żywnościowych, odzieżowych, paczek mikołajkowych dla dzieci, zakup leków, podręczników szkolnych itp. dla osób uprawnionych (dofinansowanie wg załącznika nr 1 tabela nr 3),
 6. Pomoc zwrotna w formie pożyczki na cele mieszkaniowe na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych dla osób uprawnionych wymienionych w § 7 ust.2 pkt 1-2, z przeznaczeniem na:
  1. remont i modernizację lokalu mieszkalnego,
  2. nabycie lokalu mieszkalnego,
  3. wykup na własność zajmowanego lokalu mieszkalnego,
  4. uzupełnienie wkładu mieszkalnego do spółdzielni mieszkaniowej,
  5. przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osób uprawnionych i członków ich rodzin o ograniczonej sprawności fizycznej,
  6. uzupełnienie środków na samodzielną budowę lokalu mieszkalnego lub za pośrednictwem innego podmiotu,
  7. adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

Lokalem mieszkalnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkalnych. Lokalem mieszkalny jest również budynek mieszkalny, w którym znajduje się tylko jeden lokal (dom jednorodzinny).

 1. Cele i rodzaje działalności socjalnej nieujęte w katalogu działalności socjalnej, nie mogą być finansowane ze środków Funduszu, do czasu wprowadzenia stosownych zmian w tym zakresie.

 

V. Ogólne zasady i warunki korzystania z Funduszu.

§9

 1. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy,
 2. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie z niego nie daje podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub objęcia osoby uprawnionej działalnością socjalną finansowaną z Funduszu chyba, że naruszono postanowienia regulaminu,
 3. Prawo do ubiegania się o świadczenia socjalne finansowane z Funduszu przysługuje, wszystkim uprawnionym, ale pomoc uzyskuje osoba, która ze względu na status socjalny do tej pomocy się kwalifikuje,
 4. Świadczenia socjalne nie mają charakteru obligatoryjnego, z czego wynika, że pracodawca nie ma obowiązku przyznana ich każdemu pracownikowi,
 5. Wydział właściwy do załatwiania spraw socjalnych lub osoba prowadząca sprawy socjalne prowadzi rejestr wniosków o przyznanie świadczeń wg. kolejności ich wpływu i przedstawia je komisji wraz z niezbędnymi załącznikami,
 6. Pracownik Komisji Socjalnej lub osoba prowadząca spawy socjalne prowadzi oddzielnie dla każdej osoby uprawnionej kartę ewidencyjną korzystania ze środków Funduszu, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 7. Przyznanie usług i świadczeń z Funduszu uzależnione jest od wielkości posiadanych środków Funduszu oraz od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej,
 8. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z Funduszu obowiązana jest złożyć wypełniony wniosek wraz z przedstawieniem sytuacji życiowej i rodzinnej oraz wykazanym przychodem (określonym zgodnie z zasadami podanymi w ust. 10 i 11, przypadającym na jedną osobę w rodzinie.)
 9. Nie złożenie informacji, o której mowa w ust. 8 jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia z Funduszu, gdyż w takim przypadku Pracodawca nie ma możliwości ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej,
 10. We wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu należy wykazać średni miesięczny przychód brutto przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym z ostatniego miesiąca,
 11. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć członków rodziny mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się z połączonych przychodów tych osób,
 12. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 11 są:
  1. pracownik ( inna osoba uprawniona);
  2. współmałżonek;
  3. dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej – w wieku do lat 18 (według rocznika);
  4. osoba wymieniona w §7 pkt 3 ppkt 3 , w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek.
 13. Przychodem brutto, o którym mowa w ust. 10, są wszystkie przychody ze wszystkich źródeł,
 14. Wszystkie wykazane we wniosku przychody powinny być potwierdzone przez właściwy organ zaświadczeniem lub innym stosownym dokumentem. W przypadku nie osiągania przychodów przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia z Funduszu lub któregoś z członków jej rodziny, wnioskodawca ma obowiązek złożenia oświadczenia w tej sprawie.
 15. Średni miesięczny przychód oblicza się dzieląc dochody wszystkich członków rodziny tworzących wspólne gospodarstwo domowe przez liczbę tych osób.
 16. W przypadku gdy osoba zainteresowana złoży wniosek niewłaściwie lub niekompletnie wypełniony, do którego nie dołączono wymaganych regulaminem dokumentów, pracownik Komisji Socjalnej lub osoba prowadząca sprawy socjalne wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w określonym terminie z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 17. Osoba składająca wniosek o świadczenie z Funduszu zobowiązana jest wiarygodnie go uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony przychód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym.
 18. Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby składającej go, może być weryfikowana na każdym etapie składania i rozpatrywania wniosku.
 19. Wnioski składa się do sekretariatu KW PSP w Olsztynie.
 20. Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu składa wniosek adresowany do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

§10

 1. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej osobie uprawnionej może wystąpić z własnej inicjatywy pracodawca, lub organizacja związkowa,
 2. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być uzasadniony opisem sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej, a w przypadku zapomogi losowej – również opisem skutków zdarzenia losowego wpływającego na sytuację osoby ubiegającej się o świadczenie.
 3. Do wniosku należy dołączyć aktualną dokumentację potwierdzającą opisaną sytuację, a w przypadku ubiegania się o zapomogę losową – również dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe. Dokumenty powinny być wiarygodne i rzetelne, niebudzące wątpliwości co do zaistniałych zdarzeń lub sytuacji. W przypadku ubiegania się o zapomogę z tytułu kosztów leczenia należy dołączyć oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia ( imienne faktury, rachunki).
 4. Emeryci i renciści KW PSP w Olsztynie mogą ubiegać się o pomoc finansową z tytułu dopłaty do wypoczynku zgodnie z § 8 pkt 4 raz w roku kalendarzowym.
 5. Wysokość bezzwrotnej pomocy materialnej uzależnia się od:
  1. sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej,
  2. dochodu na osobę, o którym mowa w § 9 ust. 10,
  3. skutków zdarzenia losowego wpływającego na sytuację osoby uprawnionej.

VI szczegółowe zasady i warunki korzystania z Funduszu

§11

 1. Wypoczynek dzieci realizowany jest poprzez dofinansowanie do zorganizowanych form wypoczynku. Świadczenie może być przyznane jeden raz w przeciągu dwóch lat wg tabeli progów określonych w załączniku nr 1 tabela nr 1 do niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem możliwości finansowych funduszu.
 2. Organizację wypoczynku, o którym mowa w ust. 1, Pracodawca realizuje:
  1. bezpośrednio lub może powierzyć podmiotom uprawnionym do organizacji wypoczynku, które spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.) w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania i w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. ze zm. o usługach turystycznych;
  2. w formie dofinansowania do wypoczynku dzieci na wniosek pracownika.
 3. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku dziecka pracownika jest złożenie wniosku z uwzględnieniem przychodu na osobę w rodzinie wraz z załączonym rachunkiem wystawionym przez podmiot, o którym mowa ust 2,
 4. Dowód wpłaty powinien zawierać w szczególności następujące dane dotyczące wypoczynku:
  1. nazwę organizatora wypoczynku,
  2. imię i nazwisko dziecka korzystającego z wypoczynku,
  3. nazwę formy wypoczynku, np.: wczasy, kolonie, obóz;
  4. okres wypoczynku;
  5. kwotę poniesionego wydatku;
  6. podpis osoby wystawiającej dowód wpłaty.
 5. Jeżeli wyliczona kwota dofinansowania jest wyższa od poniesionych przez wnioskodawcę kosztów, dopłata przysługuje w wysokości udokumentowanych rzeczywistych kosztów.
 6. Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku urlopowego może być przyznane raz w roku kalendarzowym wg tabeli progów określonych w załączniku nr 1 tabela nr 1 niniejszego regulaminu, o ile wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania do wypoczynku specjalistycznego, wycieczki, wczasów rodzinnych zakupionych indywidualnie.
 7. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku urlopowego pracowników, zorganizowanego we własnym zakresie jest złożenie wniosku z potwierdzeniem przez przełożonego otrzymania co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem przychodu na osobę, o którym mowa w § 9 ust. 10.
 8. Wniosek o którym mowa w ust.6 można złożyć najwcześniej na 30 dni przed rozpoczęciem planowanego urlopu wypoczynkowego, nie później jednak niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Wypłatę dofinansowania można realizować na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu.
 9. Jeżeli urlop wypoczynkowy będący podstawą wypłaty przypada na przełomie grudnia i stycznia, to dopłatę można wypłacić pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony przed wykorzystaniem urlopu, a wnioskodawca nie otrzymał świadczenia w roku kalendarzowym, w którym złożył wniosek.
 10. Dofinansowanie w formie zorganizowanych wczasów indywidualnych albo rodzinnych lub wypoczynku indywidualnego o profilu zdrowotnym, specjalistycznym może być przyznane raz w roku kalendarzowym wg tabeli progów określonych w załączniku nr 1 tabela nr 1 niniejszego regulaminu,
 11. W przypadku skorzystania ze świadczeń, o których mowa w § 8 ust. 4 świadczenie przewidziane w § 8 ust. 1 za ten sam rok nie przysługuje,
 12. Dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej, zajęć sportowych realizowane będzie wg. tabeli dofinansowania stanowiących załącznik nr 1 tabela nr 2. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do jednorazowych biletów wstępu do kina, teatru, opery i itp., osoba ubiegająca się, o to świadczenie socjalne wypełnia wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z załączonym rachunkiem.

§12

 1. Pomoc socjalna z Funduszu powinna być zapewniona w pierwszej kolejności osobom, które:
  1. znajdują się w trudnych warunkach materialnych;
  2. posiadają rodziny wielodzietne,
  3. samotnie wychowują dzieci,
  4. mają dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia,
  5. dotknięte zostały wypadkiem losowym.
 2. Kryterium socjalne związane z warunkami materialnymi osób ubiegających się o świadczenie z Funduszu nie będzie brane pod uwagę w przy przyznawaniu świadczenia w związku z wypadkiem losowym.
 3. Zapomogi mogą być realizowane poprzez pomoc pieniężną lub rzeczową,
 4. Wnioski o zapomogę rozpatrywane są przez Komisję Świadczeń Socjalnych,

 

 

 

VII Zasady i warunki dotyczące udzielania pożyczek mieszkaniowych z Funduszu

§13

 1. Pomoc na cele mieszkaniowe realizowana jest w formie pożyczek. Udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej zwanej w dalszej części niniejszego paragrafu pożyczkobiorcą.
 2. Podstawą spłaty pożyczki mieszkaniowej, jest umowa zawarta pomiędzy pożyczkobiorcą a Pracodawcą
 3. Wysokość pożyczki oraz warunki jej spłaty ustal się w umowie.
 4. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości 4% w stosunku rocznym.
 5. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat. Na wniosek pracownika znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej (zdarzenie związane z kradzieżą, pożarem, powodzią lub innym kataklizmem) spłata pożyczki może być przedłużona do 4 lat lub można przyznać pożyczkę bez oprocentowania. Wniosek powinien być uzupełniony o dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie.
 6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach losowych pożar, zalanie mieszkania, itp., na wniosek Komisji Socjalnej pracodawca może umorzyć spłatę pożyczki na cele mieszkaniowe po spłaceniu 70% wysokości otrzymanego świadczenia. Spłacona część pożyczki powinna być udokumentowana przez wnioskodawcę. Wniosek powinien być uzupełniony o dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie.
 7. Każdy wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej po potwierdzeniu przez Wydział Finansów wysokości spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki przekazywany jest do Wydziału Kadr celem rozpatrzenia.
 8. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń, za wyjątkiem wypadków losowych,
 9. Warunkiem udzielenia pożyczki jest poręczenie dwóch pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony zwanych dalej poręczycielami.
 10. Poręczycielem nie może być pracownik, który:
  1. znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub złożył podanie o jego rozwiązanie,
  2. jest współmałżonkiem pożyczkobiorcy lub też tworzy wspólne gospodarstwo domowe.
 11. Oprocentowanie pożyczek naliczane jest jednorazowo z góry.
 12. Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych wraz z odsetkami, z tym, że kwoty rat pożyczki udzielonej pracownikowi potrącane będą z jego wynagrodzenia za pracę.
 13. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje nie później, niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym udzielono pożyczki.
 14. Niespłacona kwota pożyczki udzielona świadczeniobiorcy, z którym w trakcie spłacania pożyczki ustał lub został rozwiązany stosunek pracy, staje się natychmiast wymagalna w całości bez należnych odsetek do końca spłaty.
 15. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 14 na wniosek pożyczkobiorcy, za zgodą i pisemnym oświadczeniem poręczycieli, nie stosuje się:
  1. do pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę oraz pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niezależnych do pracowników, kontynuujących spłatę pożyczki na warunkach zawartych w umowie,
  2. w innych przypadkach za zgodą pracodawcy, po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 16. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się pożyczkobiorcę na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli,
 17. W przypadku niewpłacenia przez pożyczkobiorcę zadłużenia w ustalonym terminie, należności potrąca się z wynagrodzenia za pracę oraz wszystkich innych świadczeń związanych z pracą poręczycieli.
 18. W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłaconej pożyczki ulega umorzeniu.
 19. Wniosek w sprawie okresowego zawieszenia spłaty pożyczki powinien być uzupełniony o pisemną zgodę poręczycieli.

§14

Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie opracowanego przez Komisję Socjalną i zatwierdzonego przez Dysponenta Funduszu Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie rocznego Planu Wydatków Funduszu.

VIII. Komisja do spraw podziału funduszu świadczeń socjalnych pracowników PSP

§15

 1. Pracodawca powołuje decyzją Komisję do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników PSP zwaną dalej „Komisją”, której zadaniem jest opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie świadczeń socjalnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym Pracodawcy.
 3. W skład Komisji Socjalnej wchodzą:
  1. po jednym przedstawicielu z każdej działającej w zakładzie pracy zakładowej organizacji związkowej z możliwością zastępstwa podczas nieobecności jednego z nich. W przypadku braku takiej organizacji w skład Komisji wchodzi pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów.
  2. pięć osób z ogółu pracowników wybranych przez załogę, na zebraniu ogólnym.
 4. Komisję Socjalną powołuje się na okres czterech lat z tym, że Pracodawca zachowuje prawo do odwołania poszczególnych członków lub uzupełnienia Komisji w przypadku:
  1. stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;
  2. uchylania się od wykonywania obowiązków;
 5. Członek Komisji Socjalnej, na czas rozpatrywania jego wniosku, opuszcza salę, w której odbywa się posiedzenie.
 6. Obradami Komisji kieruje przewodniczący ds. socjalnych. Do zadań pracownika ds. socjalnych należy:
  1. zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad Komisji, przedstawienie wniosków osób ubiegających się o świadczenie,
  2. powiadamianie członków Komisji o terminach posiedzeń Komisji socjalnej.
  3. sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
 7. Przewodniczący Komisji ds. socjalnych lub osoba wskazana, przedkłada protokół z posiedzenia wraz z proponowanymi kwotami i wnioskami Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Olsztynie,
 8. Projekt preliminarza wydatków sporządza Komisja Socjalna w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami załogi do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego i przedstawia do zatwierdzenia Pracodawcy.
 9. Kopia zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego przekazywana jest do wydziału Finansów KW PSP w Olsztynie.
 10. W przypadkach nagłych lub uzasadnionych szczególnymi okolicznościami Pracodawca może podjąć decyzję o przyznaniu świadczenia z pominięciem trybu określonego w ust. 1. O podjętych decyzjach zostaną powiadomione strony związkowe i Przewodniczący komisji ds. socjalnych.
 11. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez zainteresowanych winny być kierowane do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 12. Wydział Finansów na prośbę Komisji, zobowiązany jest do doraźnego udzielania bieżącej informacji o stanie konta Funduszu.
 1. IX. Postanowienia końcowe

§16

 1. Pracownik Komisji Socjalnej lub osoba prowadząca sprawy socjalne współpracuje z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie spraw socjalnych.
 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych KW PSP w Olsztynie do zapoznania wszystkich podległych im pracowników z treścią Regulaminu.
 3. Wykaz załączników:
  1. Załącznik nr 1:
 • Tabela nr 1 – wysokość stawek dofinansowania do wypoczynku indywidualnego,
 • Tabela nr 1 – wysokość dofinansowania do kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk, zielonych szkół itp. dzieci i młodzieży (maksymalnie do ukończenia 25 roku życia),
 • Tabela nr 2 - wysokość dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej,
 • Tabela nr 3 – wysokość dofinansowania do bonów towarowych, paczek żywnościowych, odzieżowych, paczek mikołajkowych dal dzieci, zakup leków, podręczników szkolnych itp. dla osób uprawnionych,
 1. Załącznik nr 2:
 • wzór wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS,
 1. Załącznik nr 3:
 • wzór wniosku o przyznanie zwrotnej (pożyczki) na cele mieszkaniowe,
 1. Załącznik nr 4:
 • wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS,
 1. załącznik nr 5:
 • wzór poręcznie pożyczki z ZFŚS do umowy,
 1. Załącznik nr 6:
 • wzór karty ewidencyjnej korzystania z ZFŚS,

§17

Zmiany w Regulaminie oraz rocznym planie rzeczowo-finansowym wprowadzone będą w formie aneksu do Regulaminu w trybie przewidzianym przez ustawę o ZFŚS

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy prawa,

§19

Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc Regulamin z dnia 9 listopada 2004 roku Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w sprawie zasad przeznaczania środków funduszu socjalnego na działalność socjalną oraz zasad i warunków korzystania usług i świadczeń finansowanych z funduszu dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

§20

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015r.

                                                                                  …………………………………………..

                                                                                                    (podpis pracodawcy)

Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS

Tabela nr 1

 

Wysokość dofinansowania do świadczenia urlopowego, zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży a także zorganizowanych wczasów indywidualnych albo rodzinnych lub wypoczynku indywidualnego o profilu zdrowotnym, specjalistycznym

Dochód na osobę w rodzinie

Wysokość dopłaty

do 1000,00 zł.

80%  odpisu podstawowego

od 1000,01 do 2000,00zł.

60%  odpisu podstawowego

powyżej 2000,01zł.

40%  odpisu podstawowego

 

 

Tabela nr 2

 

Wysokość dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej

Dochód na osobę w rodzinie

Dofinansowanie do wartości świadczenia w %

Nie więcej niż w zł.

do 1000,00 zł.

40%  wartości świadczenia 52,00

od 1000,01 do 2000,00zł.

20%  wartości świadczenia 26,00

powyżej 2000,01zł.

10%  wartości świadczenia 13,00

 

 

Tabela nr 3

 

Pomoc rzeczowa lub finansowa w formie bonów towarowych (talonów), paczek żywnościowych, odzieżowych, paczek mikołajkowych dla dzieci, zakup leków, podręczników szkolnych itp. dla osób uprawnionych

Dochód na osobę w rodzinie

Wysokość dopłaty

Nie więcej niż w zł.

do 1000,00 zł.

28%  odpisu podstawowego 600,00

od 1000,01 do 2000,00zł.

23%  odpisu podstawowego 500,00

powyżej 2000,01zł.

18%  odpisu podstawowego 200,00

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS

....................................................                                                Olsztyn, dnia ............ 20...... r.

                                   ( imię i nazwisko)

................................................

         (stanowisko / komórka organizacyjna)                                                                       Warmińsko-Mazurski

Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

Proszę o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 20.......... r.

 1. dopłata do wypoczynku urlopowego przysługującego pracownikowi przy wykorzystaniu urlopu trwającego nie krócej niż kolejne 14 dni kalendarzowe;
 2. dofinansowanie w formie zorganizowanych wczasów indywidualnych albo rodzinnych lub wypoczynku indywidualnego o profilu zdrowotnym, specjalistycznym trwającego nie krócej niż kolejne 7 dni kalendarzowe
 3. dofinansowania do zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. dopłaty do działalności sportowo-rekreacyjnej,
 5. jednorazowej pomocy rzeczowej lub finansowej /zapomogi dla osób dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
 6. pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe.

........................................................

Oświadczenie o dochodach                                                                            (podpis osoby składającej oświadczenie)

            Ja niżej podpisany/na, niniejszym oświadczam, że mój miesięczny przychód brutto przypadający na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku z uwzględnieniem wszystkich źródeł moich przychodów wyniósł .............................zł brutto.

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania (niezwłocznie) o wszelkich zmianach dotyczących w/w danych. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod odpowiedzialnością karną (art. 233 § 1 kk)

........................................................

( podpis osoby składającej oświadczenie)

Komisja Socjalna proponuje przyznać /nie przyznać świadczenie/a socjalne/go w postaci:……………………………………………………………………………………………........... w kwocie:…………………………………………………………………………………....................

Olsztyn, dnia ......................                            

.........................................................................................

(podpisy członków komisji)

Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej:

Przyznaję / Nie przyznaję świadczenie/a socjalne/go w wysokości ..........................…………………zł.

(słownie złotych:    ..............................................................................................................................)

..................................., dnia .......................                     ............................................................

(podpis i pieczątka dysponenta)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/na, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komisję ZFŚS oraz Wydział Kadr i Wydział Finansów Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie w celu i zakresie niezbędnym do przyznania pomocy socjalnej. Dane podaję dobrowolnie. Dane gromadzone są w zbiorze manualnym w KW PSP w Olsztynie, które po wykorzystaniu zostaną przekazane do archiwum KW PSP w Olsztynie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101; poz. 926 z późn.zm.) Administratorem danych jest Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.

* niepotrzebne skreślić                                                                

.............................................................

( podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik Nr 3 do regulaminu ZFŚS

Wniosek o przyznanie pomocy zwrotnej (pożyczki) na cele mieszkaniowe

....................................................                                                Olsztyn, dnia ............ 20...... r.

..............................................                                                                                                                                            

(oznaczenie pracownika lub osoby uprawnionej)

Warmińsko-Mazurski

Komendant Wojewódzki PSP

Proszę o przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy KW PSP w Olsztynie pożyczki w wysokości ......................... zł na remont/modernizację domu mieszkalnego/mieszkania o powierzchni użytkowej …… m2 składające/składającego się z …...pokoi, położonego przy ul:………………………………………….w……………… który wynajmuję / jest moją własnością.

Oświadczam, że nie posiadam innego(e) mieszkania(e) bądź nieruchomość(i).

Oświadczam, że pożyczka zostanie wykorzystana wyłącznie na cele mieszkalne moje i osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku sprzedania bądź oddania domu, mieszkania w większej części w najem, dzierżawę, użytkowanie itp. niezwłocznie zawiadomię o tym zakład pracy, jeżeli nastąpiło to w okresie spłaty pożyczki.


Na poręczycieli proponuję:

1)Pana(ią).....................................................zamieszkałą/zamieszkały........................................................................................................................................................................................................................................

2)Pana(ią).....................................................zamieszkałą/zamieszkały....................................................................................................................................................................................................................................


Prawo do korzystania z funduszu przysługuje mi z tytułu: mojego zatrudnienia w zakładzie pracy od dnia ..........................................................Powyższa umowa o pracę zawarta jest na czas ...........................................

Oświadczam, że nie mam*), mam*) zawartej(ą) z małżonkiem umowy(ę) rozdzielności majątkowej. Oświadczam, że znam treść Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych. Potwierdzam prawdziwość wyżej podanych informacji i dokumentów załączonych do podania.

W załączeniu:

 1. ........................................................
 2. ........................................................
 3. ........................................................
 4. ........................................................
 5. ........................................................
 6. ........................................................
 7. ........................................................

.........................................

(podpis pożyczkobiorcy)

Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS

Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Numer ......../….…

zawarta w dniu 00.00. 0000 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie zwanym dalej „zakładem pracy”, reprezentowanym przez:


 1. ………………………………………...               Warmińsko-Mazurski

Komendant Wojewódzki PSP

 1. ……………………………………….                 Główny Księgowy KW PSP


a Pracownikiem     …………………………………………………….

zamieszkałym:       …………………………………………………….

legitymującym się DO – …………………………z dnia………………r. – wydanym przez ………………………………………………………………….

zwanym(ą) dalej POŻYCZKOBIORCĄ.

§ 1

Przedmiotem umowy jest pożyczka przeznaczona na: remont domu mieszkalnego/mieszkania w wysokości ……………………….. zł (słownie: …………………………………….złotych) przyznana POŻYCZKOBIORCY na podstawie Decyzji Komisji Socjalno-Mieszkaniowej z dnia …………………....... r.

§ 2

1. Pożyczka podlega spłacie w całości w ……… ratach miesięcznych, pierwsza rata w wysokości ………………… zł, a każda następna w wysokości …………………………………………. zł.

2. Raty będą potrącane z wynagrodzenia POŻYCZKOBIORCY od dnia…………………………

 1. Pożyczka jest oprocentowana. Oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. Oprocentowanie płacone jest w terminach płatności rat.

4. Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącenia należnych rat i oprocentowania z przysługującego mu wynagrodzenia i innych należności z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, należności za podróże służbowe i inne.). Upoważnienie to dotyczy także spłaty pożyczki w razie postawienia jej do natychmiastowej spłaty, i nie może być odwołane przed ostateczną spłatą pożyczki.

5. Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w razie:

 1. rozwiązania umowy o pracę z pożyczkobiorcą z jego winy,
 2. rozwiązania umowy o pracę przez pracownika,

2) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu lub lokalu, na którego pożyczka została mu udzielona,

3) ustania członkostwa pożyczkobiorcy w spółdzielni mieszkaniowej na skutek jego wystąpienia, wykluczenia lub wykreślenia przed zamieszkaniem w przydzielonym lokalu spółdzielczym.

6. Rozwiązanie umowy o pracę z pożyczkobiorcą bez jego winy nie spowoduje zmiany warunków spłaty pożyczki udzielonej na podstawie tej umowy. Wtedy pracodawca może ustalić w dodatkowym porozumieniu z pożyczkodawcą sposób i terminy spłaty i zabezpieczenie pożyczki.

§ 3

 1. Do umowy mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatwierdzonego dnia ……………………………………………… r.
 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zna treść Regulaminu wraz ze zmianami określonymi w ust. 1 i otrzymał przy podpisaniu tej umowy ten Regulamin wraz ze zmianami w ust. 1.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4

Spłata pożyczki zabezpieczona jest poręczeniami załączonymi do umowy.

§ 5

Zmiana lub uzupełnienie warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej

.........................................

..........................................

..........................................

(pożyczkobiorca) (Główny Księgowy) (pracodawca, pożyczkodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę)

 

Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS

Poręczenie pożyczki

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

do umowy Nr …./……….

1.   2.

………………………………………………..

(nazwisko i imię)

 

………………………………………………..

(nazwisko i imię)

………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

………………………………………………..

(adres zamieszkania)

………………………………………………..

(nazwa i nr dowodu tożsamości)

 

………………………………………………..

(nazwa i nr dowodu tożsamości)

………………………………………………..

(miejsce pracy)

 

………………………………………………..

(miejsce pracy)

     

Ja……………………………………………..

zobowiązuję się:

 

Ja……………………………………………..

zobowiązuję się:

względem Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie – 10-205 Olsztyn, Niepodległości 16

jako wierzyciela dokonać jako współdłużnik solidarnych spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej POŻYCZKOBIORCY:

………………………………………………………………………………………………….

                                           (nazwisko i imię oraz adres pożyczkobiorcy)

na podstawie umowy pożyczki z dnia ……………………. r. na remont domu mieszkalnego/mieszkania w wysokości ……………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………00/100 zł) stanowiącej należność główną wraz z odsetkami, jeżeli POŻYCZKOBIORCA nie ureguluje postawionej mu przez wierzyciela do natychmiastowego zwrotu pożyczki.

        

         Jednocześnie upoważniam zakład pracy do potrącania z mojego wynagrodzenia rat pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę w razie niespłacenia jej w ustalonym terminie.

Oświadczam, że znam treść wyżej wymienionej umowy pożyczki.

................................................

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych w umowie
(podpis pierwszego poręczyciela)

................................................

................................................

(podpis i pieczątka pracownika

prowadzącego zagadnienia kadrowe)

(podpis drugiego poręczyciela)