EOG_1 EOG_2 eog_3

 

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie od 15 czerwca 2010 r.
realizuje projekt p.t. „Na Straży”, umowa nr FMGTM/III147/09. Zakończenie jego rzeczowej realizacji zaplanowano na 30 września 2010 roku.

Projekt, którego wartość wynosi 35.200 euro współfinansowany jest (w 85%) ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych Stowarzyszenia Gmin Euroregion Bałtyk, Działanie A: Współpraca transgraniczna / Rozwój i wdrożenie inicjatyw współpracy przygranicznej, ukierunkowanych na wzmocnienie operacyjne samorządów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie: z Zarządem Głównego Ministerstwa FR ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim oraz Zarządem Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Okręgu Kłajpedzkiego w Kłajpedzie.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej służb ratowniczych regionów: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego (po stronie polskiej), oraz Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego FR, poprzez podniesienie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za kontakty zewnętrzne w tych służbach oraz powołanie grupy roboczej działającej na rzecz w/w regionów. W ramach projektu 75 osób odpowiedzialnych ( u beneficjenta oraz partnerów projektu) za kontakty zewnętrzne w jednostkach ratowniczych, przeszkolonych zostanie pod kątem efektywnej komunikacji zewnętrznej. W ramach przeszkolonej grupy wyselekcjonowana (oddelegowana przez przełożonych) zostanie 10 osobowa grupa specjalistów do ścisłej współpracy w ramach powołanej „grupy roboczej”, której zadaniem będzie opracowanie wspólnych koncepcji - projektów dedykowanych służbom ratowniczym Polski, Rosji (Obwód Kaliningradzki FR) i Litwy, ukierunkowanych na wzmacnianie współpracy, podnoszenie kwalifikacji ( w tym organizację staży) oraz wspólnych zakupów sprzętu w ramach środków UE. Dodatkowym zadaniem grupy będzie inicjowanie oraz monitoring wspólnych inicjatyw transgranicznych realizowanych przez służby ratownicze – państw emisariuszy projektu. Dodatkowo uczestnicy projektu (z województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego) otrzymają możliwość uczestnictwa w kursie językowym.

 

 

EOG_1   eog4   eog_3

 

Komenda Wojewódzka Państwowej straży Pożarnej w Olsztynie od 6 lutego 2012 r. realizuje projekt pn. "Na Straży- II etap" ( wartość ok. 134 000 zł , współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finasowego EOG, Norweskiego Mechanizmu finansowego w ramach Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregionu Niemen).

 

Projekt jest drugim etapem budowania trwałego instytucjonalnego partnerstwa pomiędzy jednostkami ratowniczymi pogranicza polsko - rosyjskiego. Dzięki realizacji w 2010 r. I etapu projektu udało się zdiagnozować potrzeby oraz wspólne cele w oparciu o które budowana jest dalsza współpraca pomiędzy służbami ratowniczymi pogranicza polsko-rosyjskiego.

Grupą docelową projektu są pracownicy polskich i rosyjskich służb ratowniczych (w tym komendanci, finansiści, kwatermistrzowie, dowódcy zmiany oraz oficerowie operacyjni).

W wyniku realizacji projektu podniosą oni swoje kwalifikacje (szkolenia, wymiana doświadczeń), poznają zasady funkcjonowania instytucji partnerskich (wizyty studyjne), oraz osoby odpowiedzialne u partnerów za kontakty zewnętrzne. Wszystko to będzie miało wpływ na wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy emisariuszami projektu a w konsekwencji udzielanie szybszej i skuteczniejszej pomocy na poziomie oczekiwanym przez społeczeństwo.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie: z Zarządem Głównego Ministerstwa FR ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim oraz Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku.