UNIA EUROPEJSKA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie realizuje projekt pt. „Trans-BiaLubOl. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim", współfinansowany (w 85%) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (umowa nr POIS.08.01.00-00-001/09-00). Zakończenie projektu planowane jest na II kwartał 2010 roku. Wartość projektu wynosi:
8 791 172,00 PLN.

Celem strategicznym inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na najbardziej obciążonych szlakach w Polsce Wschodniej poprzez usprawnienie ratownictwa drogowego w województwach: lubelskim, podlaskim oraz warmińsko – mazurskim. Inwestycja polega na zakupie pojazdów wyposażonych w sprzęt do usuwania skutków wypadków drogowych przez Komendy Wojwódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Lublinie i Białymstoku (łącznie 12 samochodów pożarniczych).

Sprzęt zakupiony przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie (2 ciężkie samochody ratownictwa technicznego) zostanie przekazany w użytkowanie:

  • Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,

  • Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Sprzęt zakupiony przez KW PSP w Lublinie (6 pojazdów) zostanie przekazany w użytkowanie: Komendzie Powiatowej PSP w Chełmie, Biłgoraju, Lubartowie, Łęcznej, Parczewie, Puławach. Natomiast sprzęt zakupiony przez KW PSP w Białymstoku (4 pojazdy) zostanie przekazany w użytkowanie: Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Sokółce, Zambrowie.

Zakupione pojazdy będą spełniać wymagania norm PN-EN 1846-1:2000, PN-EN 1846-2:2001, wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" oraz wymagania na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Samochody będą spełniać także „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP”, opracowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Finansowa realizacja projektu odbywać się będzie ze środków wszystkich partnerów biorących udział w projekcie. Na zakup poszczególnych pojazdów KW PSP w Olsztynie wniesie wkład finansowy w kwocie 2 606 000,00 PLN, KW PSP w Białymstoku
2 180 000,00 PLN, natomiast KW PSP w Lublinie wniesie wkład równy 3 965 000,00 PLN. Dodatkowo KW PSP w Białymstoku (lider projektu) poniosła koszty przygotowawcze w kwocie 18 000,00 PLN oraz poniesie koszty związane z zarządzaniem i promocją projektu w wysokości 22 172,00 PLN. Całość inwestycji zostanie sfinansowana z rezerwy utworzonej na ten cel w ramach budżetów poszczególnych partnerów. Refundacja środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przekazana liderowi projektu, który następnie podzieli otrzymaną dotację zgodnie z poniesionymi wydatkami poszczególnych partnerów.