Unia Europejska

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

 

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie pragnie poinformować, że od 20 kwietnia 2011 r. realizuje projekt p.t. „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych Warmii i Mazur poprzez zakup 3 specjalistycznych samochodów do działań w wypadkach komunikacji zbiorowej”, nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-008/10. Planowana data zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2011 r.

Inwestycja, której szacunkowa wartość wynosi 1 620 000,00 PLN współfinansowana jest (w 80%) ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, priorytet 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Dzięki realizacji projektu, zostaną zakupione 3 specjalistyczne samochody ratownicze przeznaczone do działań w wypadkach komunikacji zbiorowej tj. specjalistyczny samochód do przewozu osób poszkodowanych i ewakuowanych, samochód do przewozu sorbentów i neutralizatorów oraz ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy 6 osobowy z napędem uterenowionym 4x4.

Powyższy projekt jest już trzecim realizowanym przez KW PSP w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota inwestycji prowadzonych przez Komendę Wojewódzką PSP, w ostatnich latach przy wsparciu środków unijnych, to ponad 32 mln zł, z czego z komponentu regionalnego (RPO WIM) blisko 25 mln zł.