Unia Europejska

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie pragnie poinformować, iż w okresie od 31 marca 2009 do 15 października 2010 roku realizowała projekt p.t. Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”, nr projektu:
WND-RPWM.05.01.06-28-033/09.

Inwestycja, której wartość wyniosła 20 264 869,00 PLN współfinansowana była (w 80%) ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, priorytet 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

Projekt polegał na zakupie 24 specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem służącym do przeciwdziałania negatywnym skutkom wypadków i katastrof drogowych występujących na drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego. Z uwagi na specyfikę zagrożeń oraz w oparciu o potrzeby poszczególnych jednostek zdecydowano się realizować wariant projektu polegający na zakupie trzech typów samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem:

- 8 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych 6-osobowych z napędem uterenowionym 4x4 wraz z integralnym wyposażeniem,

- 12 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 6-osobowych z napędem uterenowionym 4x4 wraz z integralnym wyposażeniem,

- 4 sztuki ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 3-osobowych z napędem uterenowionym 4x4 z modułem proszkowym wraz z integralnym wyposażeniem,

Zakupione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie samochody, przekazane zostały, podległym jednostkom - w użyczenie na okres 5 lat. Po tym okresie staną się własnością Komend Powiatowych i Miejskich PSP i nadal będą przez nie eksploatowane.

  

 

Unia Europejska

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

 

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w okresie od 15 września 2008r. do 30 stycznia 2009 r. realizowała projekt p.t. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie i Szczytnie, umowa nr UDA-RPWM.06.02.02-28-001/08.

Projekt, którego wartość wyniosła 1 434 530,00 PLN współfinansowany był (w 80%) ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, priorytet 6 Środowisko przyrodnicze, działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne.

Zgodnie z przedstawioną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w dniu 28 listopada 2008 r. listą projektów do realizacji (z projektów kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie Nr 01/08/6.2.2), projekt zajął pierwszą pozycję na liście, uzyskując 98,78% możliwych do otrzymania punktów.

W projekcie uczestniczyły 3 Komendy Państwowej Straży Pożarnej województwa
warmińsko-mazurskiego: Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie oraz Komenda Powiatowa PSP w Działdowie.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie działdowskim i szczycieńskim poprzez zakup dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej.