WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-11-08

WT.2370.8.2013

Przebudowa zaplecza garażowo-technicznego obiektu KW PSP w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zał. - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania