WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-05-21

PT2370.1.2015

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na realizacji projektu pn.Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja dotyczy trzech budynków: strażnicy, kotłowni oraz magazynowo-garażowego, będących w trwałym zarządzie KP PSP w Nidzicy, położonych w Nidzicy, przy ul. Kolejowej 9. Prace obejmują branże: architektoniczno-budowlaną, sanitarną oraz elektryczną. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne budynki, ofertę należy złożyć na cał

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa
Audyty energetyczne, przedmiary, specyfikacje techniczne
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie SIWZ
Załącznik do informacji o zmianie SIWZ
Zapytania z dnia 28.05.2015
Odpowiedzi na zapytania 28.05.2015
Zapytania z dnia 28.05.2015
Odpowiedzi na zapytania 28.05.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty