WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-10-09

WT.2370.7.2015

Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego Panstwowej Straży Pożarnej przy ulicach M.Zientary Malewskiej 33 i Zamenhofa 4a w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja techniczna
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Wymagania_SST
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty