WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-01-15

WT.2370-2/10

Dostawa 8 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o złożeniu protestu
Treść protestu
Rozstrzygnięcie protestu
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty