Już od kilku lat, na terenie powiatu nowomiejskiego prowadzona jest akcja „Bezpieczne ferie”.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” wprowadzonego Uchwałą Nr 94/18/2004 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 16 grudnia oraz planem działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie eliminacje wojewódzkie w/w turnieju odbędą się w III dekadzie kwietnia 2010 w Kętrzynie.

W eliminacjach wojewódzkich uczestniczyć będą laureaci, którzy w eliminacjach powiatowych zajęli pierwsze miejsca w trzech grupach wiekowych (tj. uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). W przypadku, gdy któryś ze zdobywców pierwszych miejsc w eliminacjach powiatowych z przyczyn losowych nie może wziąć udziału w finale wojewódzkim, prawo startu przysługuje zdobywcom dalszych miejsc.

W związku z powyższym należy zorganizować najpóźniej do 31 marca br. eliminacje środowiskowe (szczebel: OSP, wieś, szkoła) oraz gminne i powiatowe.

Dokumentację z eliminacji powiatowych w 2010r. (protokoły jury, informacje o przebiegu eliminacji, karty uczestników) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dot. OTWP (regulamin, wzory druków do pobrania) znajdują się tutaj.

Strażak Adrian Furtak z braniewskiej JRG oraz braniewski policjant - st. post. Paweł Miernicki, zostali nagrodzeni przez Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie za godną naśladowania postawę.

Zawód strażaka cieszy się wśród dzieci i wśród dorosłych wielkim szacunkiem i uznaniem. Dzieci lubią wiedzieć i chcą wiedzieć o tym zawodzie jak najwięcej. Dlatego też, w ramach przygotowania do ferii zimowych, kętrzyńscy strażacy podjęli działania, aby w powiecie kętrzyńskim były one bezpieczne.

18 stycznia, w świetlicy KP PSP, odbyła się narada podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu ostródzkiego w 2009 roku. W naradzie, oprócz pracowników Komendy, uczestniczyli: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Mirosław Rutecki,