W dniu 5 grudnia 2008 r. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, miało miejsce uroczyste zakończenie „szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej”, rozpoczętego w ostatnich dniach sierpnia br. W szkoleniu udział wzięło 31 osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym jedna kobieta. Program szkolenia obejmował realizację takich przedmiotów jak:

 • organizacyjno-prawne podstawy służby w PSP,

 • psychologiczne aspekty działań ratowniczych,

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,

 • bezpieczeństwo budynków,

 • wyposażenie techniczne,

 • taktyka działań gaśniczych,

 • taktyka działań ratowniczych,

 • wychowanie fizyczne,

 • dodatkowo program obejmował kurs ratownictwa medycznego oraz kierowania ruchem drogowym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia podstawowego uzyskali pozytywne oceny z egzaminów końcowych i tym samym nabyli kwalifikacje w zawodzie strażaka. Większość osób skierowana została na szkolenie przez Komendy Miejskie i Powiatowe PSP z terenu województwa, natomiast część osób została skierowana przez powiatowe urzędy pracy. W ramach szkolenia przyszli strażacy brali udział w wielu zróżnicowanych ćwiczeniach, realizowanych na terenie Ośrodka Szkolenia, jak również poza nim. Na miejscu słuchacze mieli możliwość ćwiczenia m.in. na stanowiskach:

 • wspinalnia (imitacja trzykondygnacyjnego budynku do ćwiczenia ewakuacji oraz podawania środków gaśniczych),

 • komora dymowa (labirynt przejść o zmiennej konfiguracji uczący poruszania się przez ograniczone przestrzenie i utrudnione przejścia w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i przy ograniczonej widoczności),

 • komora ogniowa (rozgorzeniowa) z systemem pomiaru i wizualizacji temperatur,

 • stanowisko do ćwiczeń z zakresu ratownictwa budowlanego z elementami ratownictwa medycznego - przebicia w ścianach i stropach, wykonywanie wykopów, odgruzowywanie, odnajdywanie i ewakuacja osób uwięzionych,

 • stanowisko do obserwacji wybuchów cieczy palnych „bleve” oraz do ćwiczeń z zakresu uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cystern samochodowych,

 • stanowisko do ćwiczeń w warunkach zawałów w studniach i kanałach (tunelach) kablowych,

 • stanowisko do ćwiczeń taktycznych z zakresu gaszenia pożarów piwnicznych,

 • stanowisko do obserwacji wybuchów zbiorników ciśnieniowych,

 • stanowisko do obserwacji i gaszenia pożarów cieczy palnych.

28 listopada 2008r w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zorganizowano uroczystą inaugurację programu "Bezpieczne Życie". Program realizowany jest we współpracy ze Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej, która udostępniła Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej dwa pakiety edukacyjne: "Odnaleźć Zgubka" oraz "Kicia i Rufi. Bezpieczny dom" . O jego zaletach mogli przekonać się mieszkańcy powiatu mrągowskiego już dwa lata temu. Wówczas Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie uczestniczyła w programie na terenie miasta i gminy Mikołajki. W tym roku, po spotkaniu Komendanta Powiatowego z Burmistrzem Miasta Mrągowo, podjęto decyzje o objęciu Programem miasta Mrągowa.

Programem objęto dwie szkoły podstawowe w klasach I-III, do których uczęszcza łącznie 800 dzieci. Na spotkanie przybyły dzieci ze szkół objętych programem, przedstawiciele służb biorących w nim czynny udział, a także zaproszeni goście. Państwową Straż Pożarną reprezentowali:

- st. kpt. Jan Poułbiejko, Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie,

- bryg. Marek Engiel, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- st. kpt. Rafał Adamiec, przedstawiciel Komendanta Głównego PSP.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie przygotowany pod nadzorem pedagogów Pani Haliny Taudul, Pani Iwony Hinc i Pani Beaty Karpa-Bloch.

Na bezpieczeństwie dzieci niewątpliwie zależy wszystkim, ponieważ to one stanowią przyszłość narodu. Wiele programów kierowanych jest do dzieci i młodzieży, ale "Bezpieczne Życie" ma wyjątkowo przystępną formę. Poprzez szereg zabaw, konkursów oraz materiałów szkoleniowych upowszechnia wiedzę i umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacji zagrożenia. Podnosi także kwalifikacje nauczycieli, powoduje wzrost świadomości oraz wyrobienie umiejętności i nawyków zachowania się w trudnych sytuacjach, przez co bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa w szkołach.

 

W dniach 25 - 30 listopada 2008 r. strażacy z woj. warmińsko - mazurskiego uczestniczyli w akcji poszukiwawczej ciała zaginionego mężczyzny (lat 59), który prawdopodobnie utonął w jeziorze Raduńskim Górnym (pow. 388 ha, maks. gł. 43,5 m, dł. 6 km, szer. ok. 1 km). Działania prowadzone od 11 września 2008 roku, mimo kilku akcji poszukiwawczych, nie przynosiły oczekiwanego rezultatu, głównie z powodu braku informacji na temat miejsca utonięcia oraz dużych głębokości.

25 listopada br. KCKR na prośbę KW PSP w Gdańsku zadysponowało do działań specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Giżycku wraz z zestawem sonarowym i łodzią z Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie. Poszukiwania trwały trzy dni i zakończyły się odnalezieniem ciała osoby poszukiwanej na gł. 30 m. Ciało wydobyli gdańscy strażacy nurkowie. W wyniku działań przeszukano 120 ha dna jeziora. Była to kolejna akcja, która potwierdziła przydatność posiadanego sprzętu do poszukiwań oraz wysoki stopień wyszkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

21 listopada 2008 r. to wyjątkowy dzień dla gołdapskich strażaków. Tu, w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

Budowę strażnicy już rozpoczęto. Zakończenie zaplanowano na koniec października 2009 r. Kosztowała będzie 7 mln 300 tys. zł. Inwestycja prowadzona jest ze środków ustawy modernizacyjnej służb mundurowych na lata 2007-2009. Nowoczesny budynek zaprojektował olsztyński architekt Tomasz Lella.

Akt erekcyjny podpisali, i wraz z kamieniem węgielnym, wmurowali w niszy powstającego budynku:

- Komendant Główny PSP - nadbryg. Wiasław Leśniakiewicz,

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski,

- Marszałek Województwa - Jacek Protas,

- Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st.bryg. Marek Szczech,

- Starosta Gołdapski - Jarosław Podziewski,

- Przewodniczący Rady Powiatu Gołdapskiego - Stefan Piech,

- Burmistrz Gołdapi - Marek Miros,

- Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi - mł. bryg. Krzysztofa Giedrojć.

Podczas uroczystości, Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz i Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Marek Szczech, wręczyli Komendantowi Powiatowemu PSP w Gołdapi Krzysztofowi Giedrojciowi akt nadania stopnia młodszego brygadiera. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał mu ten stopień z okazji Narodowego Święta Niepodległości.


W dniu 20 listopada 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się trójstronne spotkanie służb ratowniczych Polski, Rosji i Litwy. Organizatorem spotkania była Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.

Omówiono na nim propozycje realizacji wspólnych projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa  Partnerstwa,  dotyczących poprawy poziomu bezpieczeństwa w obszarach programów, obejmujących zakup sprzętu, organizację szkoleń iprzeprowadzenie wspólnych ćwiczeń.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

- Zarządu Głównego Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Obwodzie Kaliningradzkim;

- Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Kłajpedzie Republiki Litewskiej;

- Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;

- Komend Wojewódzkich PSP woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego;

- Starostwa Powiatowego w Kętrzynie;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Spotkanie to było efektem ustaleń podjętych w dniu 27 czerwca br. podczas II posiedzenia komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko - Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR oraz wspólnego spotkania roboczego z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, Gdańsku oraz Olsztynie w dniu 26 września 2008r.

Otwarcia spotkania dokonał st. bryg. Marek Szczech, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie.

Następnie spotkanie przebiegało wg poniższego harmonogramu:

v Omówienie dotychczasowej współpracy w układzie Polska - Rosja - Litwa:
bryg. Krzysztof Biskup - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

v Prezentacja instrumentów finansowych w układzie Polska - Rosja - Litwa:
Region Morza Bałtyckiego (program współpracy transnarodowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej) oraz program Litwa - Polska - Rosja (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) - Radosław Nowosielski - KW PSP w Olsztynie.

v Propozycja strony polskiej udziału we wspólnych projektach w latach 2009 - 2011:

- organizacja wspólnych ćwiczeń w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego (EWT)  bryg. Mariusz Mierzejewski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.


- zakupy sprzętu w ramach Programu Litwa - Polska - Rosja  (Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa) - mł. bryg. Jan Słupski - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

v Stanowisko partnerów rosyjskiej oraz litewskich do zaprezentowanych propozycji.

v Dyskusja nt. propozycji uczestnictwa we wspólnych projektach:

moderator: st. bryg. Marek Szczech, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP Olsztynie.

v Zaprezentowanie i omówienie projektu Listu Intencyjnego na rzecz wspólnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - kpt. Szymon Kokot-Góra z KW PSP wOlsztynie.

Wszystkie strony spotkania zobowiązały się do przedstawienia zapisów Listu Intencyjnego swoim bezpośrednim przełożonym w celu jego jak najszybszego podpisania.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Szymon Sapieha - KP PSP Kętrzyn