W związku z rosnącym zainteresowaniem, Ośrodek Szkolenia PSP w Olsztynie wznowił realizację Szkoleń Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Szkolenia odbywają się w oparciu o :

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

 • Program Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 26 stycznia 2006 roku.


Dotychczas zrealizowane zostały dwa tego typu szkolenia. W pierwszym udział wzięli pracownicy różnych zakładów pracy, instytucji oraz osoby indywidualne, natomiast drugie szkolenie zorganizowano dla grupy składającej się z pracowników nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.


Przedmiotowe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań z tego zakresu w zakładu pracy. Wśród omawianych tematów zajęć znalazły się między innymi:

 • zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz kompetencje inspektora ochrony przeciwpożarowej,

 • podstawowe pojęcia dotyczące spalania i pożarów oraz zasady organizacji i  prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych,

 • przeciwpożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę,

 • zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń technologicznych,

 • środki gaśnicze, gaśnice i koce gaśnicze,

 • urządzenia przeciwpożarowe,

 • prace niebezpieczne pod względem pożarowym,

 • zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz prowadzenie kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy,

 • ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożarów.


W przerwie międzyzjazdowej każdy uczestnik szkoleni miał obowiązek:

 • opracowania wybranego elementu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 • dokonania podziału danego obiektu na strefy pożarowe,

 • dobrania środków gaśniczych odpowiednich do zabezpieczenia pomieszczeń o różnym przeznaczeniu i charakterze.


W ramach zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia zapoznali się z rozwojem i przebiegiem pożaru wewnętrznego. Ponadto, słuchacze uczestniczyli w zajęciach dotyczących budowy, konserwacji i praktycznego wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego a także obserwowali procesy zapłonu mieszanin wybuchowych oraz wybuchu zbiorników ze sprężonym gazem.


Szkolenie zakończyło się składającym się z około 70 pytań egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Zwieńczeniem procesu edukacyjnego było wydanie każdemu z uczestników stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie ze wzorem zawartym we wspomnianym rozporządzeniu.