W dniu 23 października 2009 r. o godz. 10.30 Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy zorganizowała i przeprowadziła ćwiczenia podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wraz ze służbami współdziałającymi „Zamek 2009”. Ćwiczenia wpisane były w cykl trwających od 22 października „Powiatowych ćwiczeń obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w powiecie nidzickim”. Tematem ćwiczeń był pożar zamku w okolicach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej znajdującej się na terenie zamku krzyżackiego w Nidzicy. Założenie przewidywało zaprószenie ognia w jednym z pomieszczeń Miejsko-Gminnej Biblioteki, co spowodowało powstanie pożaru. W związku z późnym zauważeniem nastąpił intensywny rozwój pożaru, natomiast podjęta samodzielnie próba ugaszenia pożaru przy wykorzystaniu wewnętrznej sieci hydrantowej nie przyniosła efektu. Dyrektorzy NOK-u oraz Dyrektor Biblioteki podjęli decyzję o ewakuacji pracowników. W tym samym czasie ewakuowani zostali pracownicy NOK-u i Biblioteki (praktycznie) oraz goście hotelu i restauracji „Gregorovius” (aplikacyjnie). W trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz penetracji zadymionych pomieszczeń zamku odnaleziono i ewakuowano 4 osoby, którym następnie udzielono pierwszej pomocy (pozorantami było dwoje funkcjonariuszy KP PSP w Nidzicy na co dzień pełniących dyżur w Powiatowym Stanowisku Kierowania, dodatkowo wykorzystano dwa własnoręcznie wykonane przez strażaków manekiny). W trakcie ćwiczeń pracownicy NOK-u sprawdzili praktycznie wewnętrzną sieć hydrantową znajdującą się na terenie zamku, natomiast strażacy po raz pierwszy nowe hydranty zamontowane w okolicach zamku. W trakcie prowadzonych działań założono awarię sieci hydrantowej. W celu zapewniania ciągłości podawania wody do celów gaśniczych zorganizowany został system zaopatrzenia wodnego z jeziora miejskiego przy wykorzystaniu zadysponowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG. Objazd wokół miejsca prowadzenia działań na ul. Mickiewicza i ul. Zamkowej oraz teren ćwiczeń zabezpieczyły jednostki KP Policji w Nidzicy.Organizowane były miejski i powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego.Zrealizowano następujące cele:a) współdziałanie jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z innymi służbami ratowniczymi oraz służbami współdziałającymi (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Nidzickiego i Centrum Zarządzania Kryzysowego Burmistrza Nidzicy),b) uruchomienie struktur reagowania kryzysowego na szczeblu powiatu,c) sprawdzenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych procedur i zasad postępowania w przypadku powstania pożaru na terenie Zamku Krzyżackiego w Nidzicy,d) zapoznanie uczestników ćwiczeń charakterystyką obiektu oraz występującymi zagrożeniami i utrudnieniami,e) doskonalenie działań ratowniczo - gaśniczych ratowników biorących udział w ćwiczeniach w tym: • praktyczne sprawdzenie sposobów ewakuacji z obiektu,• praktyczne sprawdzenie możliwości wykorzystania oraz wydajności istniejącej sieci hydrantowej, a także realizacji zaopatrzenia wodnego ze źródeł naturalnych,• doskonalenie działań z zakresu taktyki gaszenia pożarów, • doskonalenie zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas zdarzeń z użyciem zestawów PSP R-1, • organizacja systemu zaopatrzenia wodnego,f) sprawdzenie funkcjonowania numerów alarmowych, doskonalenie przepływu informacji pomiędzy służbami ratowniczymi w zakresie powiadamiania oraz wymiany informacji na temat zdarzenia,g) wypracowanie rozwiązań taktycznych podczas likwidacji skutków pożaru,h) doskonalenie zasad dowodzenia,i) określenie dyspozycyjności oraz czasów dojazdu jednostek,j) doskonalenie organizacji łączności na terenie działań.W ćwiczeniach udział wzięły:- Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy (w tym 4 zastępy JRG KP PSP w Nidzicy),- jednostki OSP KSRG Powiatu Nidzickiego:o OSP Janowoo OSP Napiwodao OSP Sarnowoo OSP Kozłowoo OSP Janowiec Kościelny- Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Nidzickiego i Centrum Zarządzania Kryzysowego Burmistrza Nidzicy,- Pogotowie Ratunkowe w Nidzicy,- Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy,- Pracownicy Nidzickiego Ośrodka Kultury,- Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, - inne służby współdziałające,