W dniu 12 września 2019 r. odbyły się praktyczne ćwiczenia doskonalenia zawodowego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie przy ul. Fałata 23, zlokalizowanym w obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym, a następnie ewakuację pensjonariuszy i pracowników z budynku administracyjno-mieszkalnego do bezpiecznej strefy pożarowej. Celem głównym ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na obiektach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi, w których przebywają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Ponadto podczas ćwiczeń sprawdzono współdziałanie zastępów JRG 2 z JRG 1 oraz personelem DPS w zakresie prowadzenia ewakuacji ludzi podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem, jego instalacjami technicznymi i przeciwpożarowymi, możliwościami zaopatrzenia wodnego z sieci hydrantowej do celów gaśniczych oraz możliwościami dojazdu do obiektu drogami pożarowymi.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński, st. kpt. Mariusz Przybułowski