W dniu 18 listopada 2015r. odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesów Kół oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad :

1. Informacja z odbytego w dniach 16-18 czerwca 2015 r. Krajowego Zjazdu Delegatów.                                                                                                                             2. Omówienie ustaleń posiedzenia ZG ZE i RP RP odbytego w dniu 20 października

     2015 r. :

     - wprowadzenie do użytku instrukcji kancelaryjnej,

     - stosowania zasad przyznawania odznaki honorowej „ Zasłużony dla ZE i RP RP”,

     - określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru w ZE i RP RP,

3. Przyjęcie planu działania Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP na VI kadencję lata 2015-2018.

4. Zasady kontroli działalności Kół przez Komisję Rewizyjną.

5. Sprawy finansowe.

6. Sprawy organizacyjne.

            W posiedzeniu udział wziął :

Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz.

            Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik witając członków Zarządu, Prezesów Kół, Członków WKR i Z-cę Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Woj. PSP. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie, następnie zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego w m-cu sierpniu Prezesa Koła w Ełku kol. Zenona Rakowskiego.

            Prezes wręczył Prezesowi Koła w Giżycku Mirosławowi Hajduk plakietkę od ZG w podziękowaniu za współudział w organizacji wyjazdowego posiedzenia ZG w Pięknej Górze k/Giżycka.

            Informacje z odbytego w dniach 16 – 18 czerwca 2015r. Krajowego Zjazdu Delegatów przedstawił Prezes ZW szczególnie podkreślając przebieg, wybór nowych władz oraz program działania Związku na lata 2015 – 2019. Następnie przedstawił ustalenia posiedzenia ZG ZEiRP RP odbytego w dniu 20 października 2015r. ze szczególnym uwzględnieniem :

-          wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej

-          stosowania zasad przyznawania odznaki honorowej

-          określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru w ZEiRP RP

 

Plan działania Zarządu na okres kadencji omówił sekretarz ZW Ryszard Kaszuba, podkreślając że został on opracowany w oparciu o zadania statutowe, uchwałą ze Zjazdu Wojewódzkiego i zadania wynikające z programu działania Zarządu Głównego. Plan został przyjęty do realizacji jednogłośnie.

Zasady kontroli oraz sporządzanie protokółów omówiła Przewodnicząca WKR Teresa Ciechowska, uwypuklając zasady prowadzenia dokumentacji finansowej /książka kasowa, dowody wpłaty, rozchody, oświadczenia skarbnika o odpowiedzialności materialnej/ oraz sprawy działalności statutowej dotyczyło to kontroli przeprowadzanej przez Komisje Rewizyjne w Kołach.

Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik przedstawiła stan finansowy ZW, dochody, wydatki i stan kasy. Stan finansowy ZW oceniono pozytywnie i informacje przyjęto jednogłośnie.

W sprawach organizacyjnych omówiono między innymi następujące zagadnienia :

-          Przewodniczący Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP Wojciech Bastek przedstawił działalność Komisji w roku 2015. w roku 2015 rozpatrzono pozytywnie 320 wniosków, podkreślił że 75% środków zostało wydatkowanych na zapomogi i zwrot kosztów leczenia,

-          Prezes ZW omówił :

a/ sporządzanie wniosków na odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” na rok

   2016,

b/ przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych w kołach,

c/ przesłanie sprawozdań z działalności kół za rok 2015,

d/ zorganizowanie obchodów XX – Lecia powstania Związku na Warmii i Mazurach

   w roku 2017,

e/ informację o ilości i strukturze wiekowej emerytów i rencistów oraz o wysokości

   świadczeń emerytalnych i rentowych,

f/ propozycję wycieczki zagranicznej dla członków Związku w roku 2016 – sprawę tą

   przedstawił Prezes Koła w Olsztynie Jerzy Jasiński.

 

      Z-ca K-nta Wojewódzkiego PSP podziękował za dobrą pracę i współpracę ze Związkiem oraz przedstawił najbliższe zamierzenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego województwa.