W dniu 31 maja 2016r. odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie z udziałem Prezesów Kół z następującym porządkiem obrad :

 1. Wręczenie wyróżnień z okazji „Dnia Strażaka”
 2. Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia       ZG odbytego w dniu 18 – 19. 04. br.
 3. Analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na terenie województwa na dzień 31.12.2015r.
 4. Sprawy finansowe
 5. Sprawy organizacyjne

W posiedzeniu udział wzięli goście :

-         Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

-         Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KWPSP

bryg. mgr inż. Robert Fliciński

-         Komendant Powiatowy PSP w Braniewie

mł. bryg. inż. Władysław Szczepanowicz

 

            Otwarcia posiedzenia dokonał Warmińsko – Mazurski Prezes ZW Tadeusz Jakubik a następnie zostały wręczone wyróżnienia z okazji „Dnia Strażaka”

 

            Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski na wniosek Kapituły Medalu nadał :

st. ogn. w st. spocz. Leonowi Wiśniewskiemu – Prezesowi Koła w Biskupcu

         Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego

 

Wręczenia medalu dokonali : Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki i Warmińsko-Mazurski Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik.

Odznakami honorowymi „Zasłużony dla ZEiRP RP” zostali wyróżnieni :

                                                                                 

 1. Robert Fliciński           - Naczelnik Wydziału KW PSP Olsztyn
 2. Ryszard Kimont           - Koło Lidzbark Warm.
 3. Romuald Markowski   - Koło Ostróda
 4. Janusz Rudzis               - Koło Morąg
 5. Władysław Jerzy Szczepanowicz – Komendant Powiatowy PSP Braniewo
 6. Joanna Szczypułkowska – Koło Lidzbark Warm.
 7. Grzegorz Wieczorek     - Koło Olsztyn
 8. Jarosław Wysocki         - Koło Nidzica
 9. Bogdan Żerebny           - Koło Bartoszyce

10. Antoni Mitin                  - Koło Olecko

 1. Jerzy Taraszkiewicz.     - Koło Olecko

 

Wręczenie odznak dokonali : członek ZG Wojciech Bastek, Prezes Warmińsko-Mazurskiego ZW Tadeusz Jakubik i Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki.

            Członek ZG, Wiceprezes ZW Wojciech Bastek omówił przebieg i ustalenia z odbytego w dniach 18-19.04. br. posiedzenia Zarządu Głównego.

            Tadeusz Jakubik omówił analizę sprawozdawczości i stan organizacyjny Związku na Warmii i Mazurach na koniec 2015r. ze szczególnym naciskiem na :

-         stanu osobowego w poszczególnych kołach

-         stanu środków finansowych

-         opłacaniu składek statutowych

-         właściwemu i terminowemu sporządzaniu sprawozdań

Na szczególne podkreślenie zasługuje dalszy wzrost ilości członków Związku oraz wzorowe opłacanie składek statutowych przez Koła.

            Skarbnik ZW Teresa Osenkowska-Żbik złożyła sprawozdanie finansowe za rok 2015r, które Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie.

            W sprawach organizacyjnych omówiono :

-         nadanie sztandaru dla ZG i opłaty Kół z terenu województwa na sztandar

-         zorganizowanie w roku 2017 uroczystego posiedzenia ZW w Zwiazku z obchodami XX-lecia powołania Związku

-         organizacji wycieczki w br. na trasie Bruksela – Paryż – Zamki nad Loarą

-         sporządzenie do końca br. wniosków na odznaki w związku z XX-leciem Związku

Na zakończenie obrad przeprowadzono dyskusję na wszystkie tematy, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego złożył podziękowanie dla wszystkich emerytów i rencistów za dotychczasową pracę i złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka. Dla Prezesów Kół została przekazana książka pt: „20 lat Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP 1944 – 2014”.

 

Zdjęcia wykonali :

Stanisław Pabijanek                                                                Opracował :

Adam Osiński                                                                 Prezes ZW ZEiRP RP

                                Tadeusz Jakubik