W dniu 16 maja 2018r. odbyło się posiedzenie plenarne Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z udziałem Prezesów Kół terenowych.Porządek obrad :- Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”- Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia Zarządu Głównego.- Analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na terenie wojewódz-twa na dzień 31.12.2017r.- Informacja z działalności Komisji Socjalnej przy Warmińsko- Mazurskim Ko-mendancie Wojewódzkim PSP.- Sprawy finansowe.- Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :- Wiceprezes ZG ZEiRP RP Zygmunt Politowski- Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSPst.  bryg. mgr inż. Bogdan WierzchowskiZ-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSPst. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki- Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP – bryg. w st. spocz. mgr inż.       Grzegorz Matczyński       Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik odczytał Uchwałę Nr VI/3/2018 ZG ZEiRP RP z dnia 15 marca 2108r. przyznającą odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla działaczy z naszego województwa – odznaki otrzymali :
1. kol. Bartycha Edmund – Koło w Nowym Mieście Lub.2. mł. bryg. Filipowicz Sławomir – KM PSP Olsztyn3. kol. Gajewski Bogusław – Koło w Elblągu4. kol. Jasińska Teresa – Koło w Olsztynie5. kol. Łęgowski Zenon – Koło w Iławie6. kol. Maciejewski Ireneusz – Koło w Iławie7. bryg. w st. spocz. mgr inż. Pasławski Marek – były Kom. Pow. PSP w Lidzbarku        Warm.8. kol. Rutkowska Teresa – Koło w Lidzbarku Warm.9. kol. Szok Mirosław -  Koło w Mrągowie10. kol. Żak Grzegorz – Koło w Elblągu
Odznaki wręczyli :- Wiceprezes ZG ZEiRP RP – Zygmunt Politowski- Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Bogdan WierzchowskiCzłonek ZG i Wiceprezes ZW Wojciech Bastek przedstawił przebieg i najważniejsze ustalenia ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.Prezes ZW Tadeusz Jakubik przedstawił stan organizacyjny Związku na Warmii i Mazurach oraz dokonał analizy sprawozdawczości za rok 2017. Ocenił stan organiza-cyjny naszego Związku jako dobry. Koła Związku działają przy wszystkich KM/KP PSP oraz w JRG poza siedzibami powiatów. Stan członków od wielu lat jest stabilny w ub. roku ze Związku odeszło 30 osób, również 30 osób wstąpiło, aktualny stan to 725 osób, Wszystkie Koła opłaciły składki statutowe. Omówiono również bazę loka-lową we wszystkich Kołach oraz wyposażenie w urządzenia techniczne.St. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki – Przewodniczący Komisji  Socjalnej przedstawił pracę Komisji w roku 2017 oraz plan działania na rok 2018. Skarbnik ZW Teresa Osenkowska – Żbik przedstawiła stan finansów na koniec 2017r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Gospodarkę finansową oceniono jako oszczędną. W sprawach organizacyjnych Tadeusz Jakubik przedstawił następujące zagad-nienia :- organizację wycieczki na trasie Chorwacja – Czarnogóra – Bośnia i Hercegowina w dniach 09 – 17.06. 2018r. w której udział weźmie 52 emerytów i członków ich rodzin z 10 Kół terenowych,- przygotowanie do kampanii sprawozdawczo – wyborczej,- publikowanie materiałów z życia Kół na stronach internetowych KW PSP i ZG ZEiRP RP.Następnie rozpoczęła się dyskusja również z udziałem zaproszonych osób. Naj-większa dyskusja skupiła się wokół spraw związanych z funduszem socjalnym. Bar-dzo ciekawy głos w dyskusji był Stanisława Mikulaka - Wiceprezesa ZW  dotyczący między innymi współpracy pomiędzy czynnymi strażakami PSP – a zwłaszcza kadrą dowódczą a emerytami i rencistami. Wiceprezes ZG Zygmunt Politowski poinformował o aktualnych problemach któ-rymi zajmuje się Związek, a także przygotowania do kampanii sprawozdawczo – wy-borczej.Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st.bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski przedstawił najważniejsze problemy,  tóre są realizowane na terenie województwa, oraz zadeklarował współpracę i pomoc dla naszego Związku.Po zakończeniu obrad zaproszono wszystkich uczestników na obiad w restauracji „Wileńska”.
Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz JakubikZdjęcia : Stanisław Pabijanek, Adam Osiński.