W dniu 30 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP   w Olsztynie.  W zebraniu uczestniczyło 57 członków Koła oraz zaproszeni goście i  strażacy PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2018 roku.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Koła kol. Jerzy Jasiński  witając Zastępcę Komendanta Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Michała Kamienieckiego Komendanta  Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. mgr  inż. Andrzej Górzyńskiego, Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie st. bryg. mgr inż. Arkadiusza Turulskiego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP  kol. Tadeusza Jakubika. Prezes przywitał serdecznie wszystkich członków koła, którzy przybyli na walne zebranie.

 Następnym punktem zebrania było wręczenie legitymacji przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego razem z Prezesem Koła legitymacji członkowskich nowym emerytom.

 Bardzo miłym akcentem było wręczenie nagrody kol. Ryszardowi Kaszubie, za wykonanie i prowadzenie Kroniki naszego Koła, która obejmuje okres działania od 1997 do 2018r. W konkursie na najlepszą kronikę Kół zajęliśmy I - m-ce w naszym województwie, a III-cie miejsce w kraju (na 305 Kół). Przewodniczącym zebrania został wybrany kol. Ryszard Kaszuba, który poprowadził sprawnie przebieg walnego zebrania zgodnie z przyjętym protokółem. 

 Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez  Prezesa Koła sprawozdania za okres kadencji z działalności Zarządu za lata 2015 - 2018.

 Sprawozdanie finansowe  za 2018 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak informując, że sprawozdania za poszczególne lata są do wglądu w dokumentacji Zarządu.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Grzegorz Wieczorek przestawił sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu za 2018 rok. Poinformował także o przeprowadzanych kontrolach w poszczególnych latach minionej kadencji i będących do wglądu przez zainteresowanych członków. Postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 W dalszej części  zebrania informację o wykorzystaniu funduszu socjalnego  emerytów i rencistów  woj. warmińsko - mazurskiego w 2018 roku przedstawił st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki, przewodniczący komisji socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim. Przedstawił także niedociągnięcia w składanych wnioskach o przyznanie różnych form korzystania z funduszu socjalnego.

 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik przedstawił  informację o działaniach Zarządu w okresie lat 2015 -2018 na terenie województwa, posiedzeniach Zarządu Głównego,  zmianach w przepisach związanych z dodatkiem do emerytury w związku z niezdolnością do służby, a także waloryzacji emerytów i rent w roku bieżącym. Podziękował ustępującemu Zarządowi Koła za dotychczasową pracę.

 Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki podziękował organizacji związkowej Koła za utrzymywanie więzi oraz działań na rzecz emerytów i rencistów w zakresie pomocy socjalnej, a także więź ze strażakami w służbie czynnej. Życzył także dalszych pozytywnych działań w tym zakresie.         

 Komendant Miejski PSP w Olsztynie st. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński poinformował zebranych o działaniach ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz o poprawie usprzętowienia jednostek PSP i OSP. Podziękował Zarządowi Koła za pracę na rzecz emerytów i rencistów, życząc wszystkim emerytom dużo zdrowia i dalszych pozytywnych działań na rzecz środowiska strażackiego.

 Ostatnim punktem zebrania były wybory nowych władz do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Wojewódzki.

Nowy Zarząd Koła został wybrany i ukonstytuował sie następująco:

1. Zbigniew Łupina                -           Prezes

2. Andrzej Ocelewski             -           V-ce Prezes

3. Andrzej Hrynakowski        -           Skarbnik

4. Andrzej Kiernozek             -           Sekretarz

5. Józef Adamiec                   -           Członek

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:

Grzegorz Wieczorek              -           Przewodniczący

Lucjan Nadolski                     -          Sekretarz

Zbigniew Stęmpliński            -          Członek

Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani: Jakubik Tadeusz, Bastek Wojciech, Mikulak Stanisław, Łupina Zbigniew i Kamola Jacek.

Na koniec Prezes Zbigniew Łupina podziękował uczestnikom zebrania za okazane zaufanie zapewniając, iż Zarząd dołoży starań, aby praca Koła przebiegała co najmniej tak jak dotychczas.

 

 

Opracował :

Jerzy Jasiński